Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 28/2/2020

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») , ανακοινώνει ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προτάθηκε εκ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επικυρώθηκε, με Προσωρινή Διαταγή, από την κ. Πρόεδρο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 19/2/2020, συγκροτήθηκε δε εν συνεχεία σε σώμα την 20/2/2020, ρητώς υποστηρίζει την ανακοινωθείσα Διαδικασία Εξυγίανσης της Εταιρείας, και παρακολουθεί καθημερινά την ορθή και πιστή τήρηση της διαδικασίας Πρόσκλησης Παροχής Συγκατάθεσης των πιστωτών υπέρ του σχεδίου εξυγίανσης, σύμφωνα  με την από 19/2/2020 Προσωρινή Διαταγή της κ. Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, προς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, να φέρει σε πέρας την διαδικασία εξυγίανσης της Εταιρείας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο πράττει παν τι αναγκαίον για την επίτευξη της ταχύτερης δυνατής περαίωσης του διαχειριστικού ελέγχου της Εταιρείας από τον ορισθέντα ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: