Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 21 Φεβρουαρίου 2020.  

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 20.2.2020 ανακοίνωσή της και σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την χορηγηθείσα ενημέρωση προς τους μετόχους της, στο πλαίσιο του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020.

Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του Ομίλου

Η περιουσιακή κατάσταση του Ομίλου παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακίνητη περιουσία του Ομίλου παραμένει σχεδόν στο σύνολό της ως είχε, με το μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων της μητρικής Εταιρείας να παραμένει υπό την επιβληθείσα δέσμευση της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Τα μόνα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν εκποιηθεί – ως μη απαραίτητα για την επιχειρηματική δραστηριότητα – στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ταμειακής  ρευστότητας του Ομίλου, είναι το εταιρικό ελικόπτερο και ένα ακίνητο στο Χονγκ Κονγκ. 
Η Εταιρεία είναι απόλυτα και έγκαιρα συνεπής με τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους της  και προς το Δημόσιο.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 αναμένεται να δημοσιευθούν μέχρι το τέλος Μαΐου 2020.

Διαδικασία Εξυγίανσης

Στις 14 Φεβρουαρίου 2020 η Εταιρεία εκκίνησε την Διαδικασία Πρόσκλησης προς παροχή συγκατάθεσης (“Consent Solicitation”) προς τους ομολογιούχους δανειστές της, ήτοι προς τους κατόχους των εγγυημένων μετατρέψιμων ομολόγων ποσού €249.500.000 επιτοκίου 1,75% λήξεως του 2019 εκδόσεως της Εταιρείας FF Group Finance Luxembourg SA (“Eurobonds”), καθώς και προς τους κατόχους ομολόγων ποσού 150.000.000 CHF επιτοκίου 3,25% λήξεως το 2021 (“Swissbonds”). Ταυτόχρονα, η Εταιρεία δημοσίευσε τα οικεία Μνημόνια Πρόσκλησης Συγκατάθεσης (“Consent Solicitation Memoranda”) και το Term Sheet με τους βασικούς όρους της προταθείσας χρηματοοικονομικής της αναδιάρθρωσης, στους οποίους κατέληξε κατόπιν μακρών συζητήσεων με τους συμβούλους μιας ευρείας μερίδας ομολογιούχων πιστωτών της. Βάσει της προετοιμασίας που έχει γίνει, η Εταιρεία εργάζεται με την προοπτική ότι θα επιτευχθούν τα απαιτούμενα ποσοστά πλειοψηφίας, ώστε να ολοκληρωθεί η κατάρτιση της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 106 β, δ  ΠτΚ, η οποία θα υποβληθεί στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς επικύρωση. Οι προταθέντες όροι της αναδιάρθρωσης λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων και στοχεύουν στην απαιτούμενη επιχειρηματική ανάκαμψη και χρηματοοικονομική εξυγίανση, που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία απέκτησε δυνάμει της από 10 Ιανουαρίου 2020 Σύμβασης με τον Administrator της θυγατρικής “Links (London) Limited” το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Links (London) Limited, που περιελάμβανε το σύνολο των σημάτων και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Links of London. Η αγορά αυτή υλοποιήθηκε ουσιαστικά με τη διαγραφή μέρους του ενδοεταιρικού χρέους της Links (London) Limited προς την Εταιρεία. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την επανεκκίνηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, απαλλαγμένης από τα βάρη και τις οφειλές του παρελθόντος και αποτελεί σημαντικό μέρος της μελλοντικής επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας ως μέρος του συνολικού σχεδίου αναδιάρθρωσής της.


Νομικές Ενέργειες

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και βάσει των ευρημάτων της Alvarez & Marsal, η θυγατρική της Εταιρείας με έδρα στο Χονγκ Κονγκ, FF Group Sourcing Limited, έχει ήδη ασκήσει από τον Σεπτέμβριο του 2019 αγωγές κατά των προσώπων που υπέγραψαν τις οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω θυγατρικής, επί τη βάσει των αδικημάτων της απιστίας και της παραβίασης των νομίμων υποχρεώσεών τους ως διευθυντών και οικονομικού διευθυντή αντίστοιχα, καθώς και κατά των ορκωτών ελεγκτών της εν λόγω θυγατρικής. Το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται σε 78,7 εκ. δολάρια ΗΠΑ, το οποίο πιθανολογείται ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω βάσει των στοιχείων που συλλέγονται από τους νομικούς μας παραστάτες στο Χονγκ Κονγκ.
Επίσης, η FF Group Sourcing Limited έχει υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά των προσώπων που φέρονται ως συμμέτοχοι στην έκδοση και την χρήση των πλαστών τραπεζικών εγγράφων.
Η Εταιρεία έχει υποβάλει έγκληση τον Σεπτέμβριο του 2019 για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, αναφορικά με το ποσό των 1,8 εκ. Ευρώ, το οποίο φέρεται να έχει αφαιρεθεί από το ταμείο της Εταιρείας. Η έγκληση στρέφεται και κατά παντός άλλου υπευθύνου προσώπου και ήδη διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.
Βάσει της υπ’ αριθμ. 2983/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί σχετικής αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο αίτημα της οποίας συναίνεσε η Εταιρεία μας, έχει ξεκινήσει διαχειριστικός έλεγχος από την PwC επί των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2017. Με την ολοκλήρωση του εν λόγω διαχειριστικού ελέγχου από την PwC και την παράδοση του σχετικού πορίσματος, η Εταιρεία θα στραφεί κατά καθενός προσώπου που αποδεδειγμένα την έβλαψε με πράξεις ή παραλείψεις του με τρόπο πλήρη και εμπεριστατωμένο.


Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων. 
*** 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: