Ανακοίνωση

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 5.2.2020 ανακοίνωσής της σχετικά με την εγγραφή 6ου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020 κατόπιν αιτήματος του μετόχου της Εταιρείας κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 4 και 5 εδ. α' του Ν. 4548/2018, ανακοινώνει ότι ο ως άνω μέτοχος ανακάλεσε το σχετικό αίτημά του δια της από 16 Φεβρουαρίου 2020 επιστολής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού, το 6ο θέμα της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αποσύρεται και δεν θα συζητηθεί.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: