Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 17-01-2020

Ανακοινώνεται  από  την  ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FFGROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που είχε αναβληθεί για την 31η Ιανουαρίου 2020, με απόφαση της πλειοψηφίας των Μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της από 31ης Οκτωβρίου 2019 Γενικής Συνέλευσης,  ματαιούται, κατόπιν της από 14.01.2020 ομόφωνης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω μη ολοκλήρωσης των  ετήσιων  εταιρικών  και  ενοποιημένων  οικονομικών καταστάσεων  της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 -31.12.2018.
Συγκεκριμένα, την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ. είχε συγκληθεί  η Τακτική Γενική Συνέλευση των  Μετόχων  της  Εταιρείας  αναφορικά  με  την  εταιρική  χρήση  του  έτους 2018 στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα  με  την από 10.10.2019  πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.
Η εν λόγω Γενική Συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου 2019 αποτέλεσε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 αναφορικά με την εταιρική χρήση 2018, κατά την οποία αποφασίστηκε  η  αναβολή  της  συζήτησης  και  ψηφοφορίας  επί  του  συνόλου  των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατόπιν  σχετικής  εισήγησης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  Τακτική Γενική Συνέλευση  των  μετόχων  αποφάσισε  την  αναβολή  τόσο  της  συζήτησης  όσο  και  της λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την ημερομηνία της 31ης Ιανουαρίου 2020.
Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νέα πρόσκληση για την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από τη “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία”, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς  (EΕ)  596/2014  (MAR)  και  τον  Κανονισμό  του  Χρηματιστηρίου  Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: