Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 14 Νοεμβρίου 2019

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεών της διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων, που είχε υποβληθεί από δύο (2) ομολογιούχους πιστωτές της Εταιρείας συναφώς με την κατατεθείσα αίτηση πτώχευσης, έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, βάσει της οποίας τυχόν διάθεση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ελάχιστη εναπομείνασα αξία ενσώματων παγίων ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000€). Η εν λόγω προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την συζήτηση της κυρίως αίτησης προληπτικών μέτρων στις 10 Ιανουαρίου 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξία των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανέρχεται σε 45 εκατομμύρια Ευρώ περίπου (και σε 135 εκατομμύρια Ευρώ περίπου σε επίπεδο ενοποίησης), η εν λόγω προσωρινή διαταγή δεν ασκεί επιρροή στην δραστηριότητα της Εταιρείας.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

****

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: