Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 24 Απριλίου 2019 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (εφεξής η «Εταιρεία»), ανταποκρινόμενη σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε  συνέχεια της από 16.4.2019 ανακοινώσεώς της, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη πρόσθετη ενημέρωση:
Έλαβε χώρα συνάντηση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας, με την ελεγκτική εταιρεία PwC, την Δευτέρα, 22.4.2019, κατά την οποία έγινε αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με την πορεία του ελέγχου της PwC.

Η Εταιρεία εκτιμά, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες, ότι η δημοσίευση της αναμορφωμένης ετήσιας οικονομικής έκθεσης για την χρήση που έληξε στις 31.12.2017 (με την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) αναμένεται να λάβει χώρα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2019.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: