Ανακοίνωση

Άγιος Στέφανος, 16. Μαΐου 2019

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), αναφερόμενη στις από 21.11.2018 και 22.1.2019 ανακοινώσεις της, παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Μετά την έκδοση της από 15.11.2018 προσωρινής διαταγής του κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (το «Δικαστήριο»), δια της οποίας απαγορεύθηκε η νομική και πραγματική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, το Δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 56 επενδυτών δια της υπ’ αριθμ. 2419/2019 απόφασής του, με την οποία διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας μας μέχρι του ποσού των 1,8 εκ. Ευρώ.

Δυνάμει της εν λόγω απόφασης, οι αιτούντες επέβαλαν συντηρητική κατάσχεση επί ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μας μέχρι του ποσού των 1,8 εκ. Ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται απλώς και μόνο περί συντηρητικής κατάσχεσης, υπό την έννοια ότι τα σχετικά κεφάλαια δεν εκταμιεύονται, αλλά παραμένουν δεσμευμένα υπέρ των αιτούντων για την περίπτωση που η αντίστοιχη αγωγή τους (η οποία ακόμη δεν έχει επιδοθεί στην Εταιρεία μας) γίνει τελεσίδικα δεκτή. Επομένως, οι όποιες αναφορές του τύπου σε «κατασχέσεις επιβληθείσες στο ταμείο της Folli Follie», «καταβολές σε επενδυτές» κλπ. δεν είναι ακριβείς.

Ετέρα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία είχε κατατεθεί από ομάδα 37 επενδυτών με αίτημα την συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μας μέχρι του ποσού των 1,3 εκ. Ευρώ, απερρίφθη από το Δικαστήριο με την υπ’ αριθμ. 999/2019 απόφασή του.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και την Παράγραφο 4.8 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.


***
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: