Ανακοίνωση

Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (η «Εταιρεία»), σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη πρόσθετη ενημέρωση.

Προσωρινή Διαταγή Εταιρείας κατά το δικαστήριο της 12ης Σεπτεμβρίου 2018

Η Εταιρεία, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοινώσεώς της, με ημερομηνία 14.8.2018 και αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας για την λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α (6) του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως έχει τροποποιηθεί), η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ανακοινώνει ότι, στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 ελήφθη επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω προσωρινής διαταγής, με βάση την οποία: 

Το Δικαστήριο δέχτηκε εν μέρει το αίτημα παράτασης της ισχύος της προσωρινής διαταγής, την οποία είχε λάβει η Εταιρεία από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018, έως την έκδοση απόφασης επί της ένδικης αιτήσεως.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο απαγόρευσε προσωρινά:

(α) τη λήψη ή τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της Εταιρείας,

(β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και την έκδοση προσωρινής διαταγής σε βάρος της ως Εταιρείας,

(γ) την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και της σύστασης ενεχύρου επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και την εκποίηση ακινήτων αυτής,

(δ) τη διενέργεια αντιλογισμού, συμψηφισμού, συμψηφιστικών εγγραφών, καθώς και την επιβολή μέτρων χρηματικής δέσμευσης οποιασδήποτε μορφής επί των τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών της Εταιρείας για τις απαιτήσεις που υφίστανται σε βάρος της ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως τους.

 Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα παράτασης ισχύος της προσωρινής διαταγής που είχαν λάβει από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20 Ιουλίου 2018 οι συνοφειλέτες και συνεγγυητές της Εταιρείας, κ.κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος και Δημήτριος Κουτσολιούτσος.

Τέλος, αναφορικά με αντίστοιχες αιτήσεις που υπέβαλαν (α) η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (β) η κ. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, συνεγγυήτρια της Εταιρείας,  οι οποίες αμφότερες υποβλήθηκαν κατά το άρθρο 106α (6) του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν. 3588/2007 όπως έχει τροποποιηθεί) και συζητήθηκαν, ομοίως, κατά το ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, μαζί με την αίτηση της Εταιρείας, το Δικαστήριο δεν εξέδωσε, έως την έκδοση των αποφάσεων επί των εν λόγω ένδικων αιτήσεων, αντίστοιχη προσωρινή διαταγή.

Παράδοση των πορισμάτων της Ernst & Young και της Alvarez & Marsal

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της Εταιρείας, με ημερομηνία 7.9.2018, οι εκθέσεις της Alvarez & Marsal αναμένεται να παραδοθούν στην Εταιρεία και στην Ernst & Young έως το τέλος του Σεπτεμβρίου. Με την παράδοση των εκθέσεων στην Ernst & Young και επί τη βάσει αυτών, θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα της Ernst & Young για την ολοκλήρωση του έργου της. Η καθυστέρηση της παράδοσης των εκθέσεων της Alvarez & Marsal οφείλεται στην πολυπλοκότητα του έργου της αξιολόγησης των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων και στον μεγάλο αριθμό των θυγατρικών στην Ασία.

Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς

 Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: