ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για άμεση δημοσίευση

10 Σεπτεμβρίου 2018

Folli Follie - Ενημέρωση

Η Follie Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία[1]Εταιρία) παρέχει την ακόλουθη πρόσθετη ενημέρωση στην αγορά σε σχέση με τις δραστηριότητές της.

Ενέργειες των πιστωτών της Εταιρίας

Oι τράπεζες Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. επέδωσαν στην Εταιρία δηλώσεις καταγγελίας των υφισταμένων συμβάσεων πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της Εταιρίας, κηρύσσοντας άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το χρεωστικό κατάλοιπο του ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού κάθε πίστωσης, νομιμοτόκως από την επίδοση κάθε δήλωσης καταγγελίας, ως εξής:

(α) Alpha Bank ΑΕ €5,057,999.77 (επίδοση 6 Σεπτεμβρίου 2018);

(β) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, €21,497,428.29 and $2,552,996.40  (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018),

(γ) Eurobank Ergasias ΑΕ, €6,503,683.33 (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018), και

(δ) Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, €10.034.651,53 (επίδοση 10 Σεπτεμβρίου 2018);

Αναφορικά με την εκκρεμή αίτηση της Εταιρίας υπό το άρθρο 106(α)6 του Πτωχευτικού Κώδικα, καθεμία από τις ανωτέρω τράπεζες και η Τράπεζα Αττικής ΑΕ (από κοινού, οι "Ελληνικές Τράπεζες") κατέθεσαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 κύριες παρεμβάσεις κατά της Εταιρίας, με αίτημα: (1) την απόρριψη της εκκρεμούς αίτησης της Εταιρίας και την μη παράταση της ισχύος της προσωρινής διαταγής, (2) αν το Δικαστήριο ήθελε να κάνει δεκτή την αίτηση της Εταιρίας, την εξαίρεση του ενεχύρου των Ελληνικών Τραπεζών επί μετοχών εκδόσεως της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ από οποιαδήποτε απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εταιρίας, καθώς και (3) την απαγόρευση στην Εταιρία να συναινεί στην εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων της Εταιρίας υπέρ των πιστωτών της. Οι κύριες παρεμβάσεις των Ελληνικών Τραπεζών θα συζητηθούν την 12η Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την εκκρεμή αίτηση της Εταιρίας.

Η Εταιρία ξεκινά κατεπειγόντως διαβουλεύσεις με τις Ελληνικές Τράπεζες προκειμένου να κατανοήσει τη θέση τους και να διερευνήσει αν είναι εφικτό να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που θα επιτρέψουν στις Ελληνικές Τράπεζες να υποστηρίξουν την Εταιρία (και την αίτησή της) κατά τη συζήτηση της αίτησης της Εταιρίας την 12 Σεπτεμβρίου 2018.  

Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (Κανονισμός 596/2014) και του Κανονισμού του Χρηματιστήριου Αθηνών. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει πληροφορίες που θεωρούνται προνομιακές για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς. Για τους σκοπούς του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/1055, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης εκ μέρους της Εταιρίας είναι η Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, Επικεφαλής Τμήματος Σχέσεων με Επενδυτές.[1] Αναγνωριστικός αριθμός νομικής οντότητας (LEI): 213800ZMDLVEKZIKFX90 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: