Ανακοίνωση 18/07/2018

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (στο εξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της χθεσινής, από 17/7/2018, ανακοινώσεώς της προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την από 16 Ιουλίου 2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 3044 επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δια της παρούσης ανακοινώνει συμπληρωματικά ότι οι ορκωτοί ελεγκτές της, VNT Oρκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ECOVIS»), ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι ανακάλεσαν την από 26 Απριλίου 2018 έκθεση ελέγχου τους επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (στο εξής οι «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2017»), διότι η θυγατρική της Εταιρείας, Folli Follie Group Sourcing Limited (στο εξής η «FFG Sourcing») και οι ορκωτοί ελεγκτές αυτής, Th. NG Chi Wa & Co, δεν έθεσαν στη διάθεση της ECOVIS τα έγγραφα και τις λοιπές πληροφορίες που ζήτησε η ECOVIS ώστε να είναι σε θέση να επαληθεύσει τις οικονομικές καταστάσεις και ιδίως τα ταμειακά διαθέσιμα της FFG Sourcing κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017. Συνεπώς, η ECOVIS εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα της από 14 Απριλίου 2018 έκθεσης ελέγχου της Th. NG Chi Wa & Co επί των οικονομικών καταστάσεων της FFG Sourcing για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, και, σύμφωνα με την ECOVIS, αυτό το γεγονός δύναται να έχει αρνητική επίπτωση στην ορθότητα και αξιοπιστία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017.

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανάκληση της έκθεσης ελέγχου της ECOVIS και θα συνεχίσει τη διαδικασία των έκτακτων ελέγχων και επισκοπήσεων που διενεργούν οι Ernst & Young και Alvarez & Marsal (όπως ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου 2018), ενώ θα λάβει τις αποφάσεις της επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017 βάσει του αποτελέσματος αυτών των ελέγχων και επισκοπήσεων, τα οποία θα τεθούν στην τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας. Επίσης, η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: