Ανακοίνωση

Folli Follie – Ενημέρωση

Η Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία[1]Εταιρία) παρέχει στην αγορά την ακόλουθη πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και ανακοινώσεις για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.

Όπως έχει ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου 2018, η Εταιρία έχει ορίσει την Rothschild ως κύριο χρηματοοικονομικό της σύμβουλο. Επίσης, η Εταιρία έχει αναθέσει στην Ernst & Young LLP (EY) την διενέργεια ειδικού ελέγχου ορισμένων στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών της καταστάσεων για την χρήση 2017, και στην Alvarez & Marsal LLP (A&M) την διενέργεια δικανικής αξιολόγησης (forensic review) των πλέον πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων των Ασιατικών θυγατρικών της. Εκτιμάται ήδη ότι η A&M θα ολοκληρώσει το έργο της προς το τέλος Αυγούστου 2018 και η ΕΥ θα ολοκληρώσει το δικό της έργο κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου μετά την λήψη της αξιολόγησης της A&M.

Η Εταιρία ανέθεσε πρόσφατα στην Deloitte Business Solutions S.A. (Deloitte) να συνδράμει την Εταιρία στην εκπόνηση προβλέψεων βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ρευστότητας, να παράσχει υποστήριξη στην επικαιροποίηση του πλέον πρόσφατου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, και να καταρτίσει μοντέλο ανάλυσης χρηματοοικονομικών προτεραιοτήτων (entity priority analysis) προς χρήση στις μελλοντικές συζητήσεις αναδιάρθρωσης με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της Εταιρίας και άλλους ενδιαφερομένους. 

Κατά την 13η Αυγούστου 2018, οι κύριες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των εταιριών του Ομίλου στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική ήταν ως εξής:

  • Schuldscheindarlehen: EUR 51 εκατομμύρια (για ποσά EUR 31 εκατομμύρια και EUR 20 εκατομμύρια)
  • Μετατρέψιμα ομόλογα: EUR 249,5 εκατομμύρια
  • Ομόλογα CHF: CHF 150 εκατομμύρια
  • Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: EUR 18 εκατομμύρια
  • Λοιπός τραπεζικός δανεισμός: EUR 47 εκατομμύρια και GBP 10 εκατομμύρια (εξαιρώντας, για τους σκοπούς αυτούς, CHF 19 εκατομμύρια για υποχρεώσεις που είναι πλήρως εξασφαλισμένες κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις 2016 και 2017).

Αρκετές Ευρωπαϊκές θυγατρικές έχουν επίσης ορισμένες υποχρεώσεις από διάφορες εμπορικές χρηματοδοτήσεις. Επιπλέον, οι θυγατρικές του Ομίλου στην Ασία έχουν αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις από μικρότερες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης.[2]

Όπως ανακοινώθηκε στις 23 Ιουλίου, την 20ή Ιουλίου 2018 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή για την Εταιρία από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (η Προσωρινή Διαταγή) έως την δικάσιμο (που έχει οριστεί για την 12η Σεπτεμβρίου 2018) για την συζήτηση αίτησης της εταιρίας για την λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α(6) του Ν. 3588/2007 (όπως έχει τροποποιηθεί). 

Η Εταιρία ανακοινώνει επίσης ότι σύντομα θα ειδοποιήσει τον Εκπρόσωπο (Trustee) για τα μετατρέψιμα ομόλογα και τον Αντιπρόσωπο Κατόχων των Ομολόγων CHF για την επέλευση ορισμένων Γεγονότων Παραβίασης που έχουν ανακύψει κατά τους Όρους και Προϋποθέσεις αυτών των κινητών αξιών ως αποτέλεσμα:

(α)        της ενέργειας του μόνου κατόχου του Schuldschein των  EUR 20 εκατομμυρίων, με την επίδοση της από 9 Aυγούστου 2018 Ειδοποίησης Καταγγελίας που καθιστά την οφειλή ληξιπρόθεσμη και την κατάπτωση της σχετικής Εγγύησης που έχει δοθεί από την Εταιρία, και

(β)        της χορήγησης της Προσωρινής Διαταγής.

Η Εταιρία βρίσκεται στο στάδιο έναρξης συναινετικής συνεργασίας με τους χρηματοοικονομικούς πιστωτές της, συμπεριλαμβανομένου του προαναφερομένου κατόχου του Schuldschein των EUR 20 εκατομμυρίων και των συμβούλων της Ad Hoc Επιτροπής των κατόχων των Μετατρέψιμων Ομολόγων, προκειμένου να συζητήσει μια δυνητική αναστολή ενεργειών υπέρ της Εταιρίας και των θυγατρικών της και να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για την μελλοντική αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Η Εταιρία θα πληροφορήσει την αγορά σε εύθετο χρόνο για την έκβαση αυτών των συζητήσεων..

Ο Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Folli Follie δήλωσε τα εξής: “Η Διοίκηση παραμένει δεσμευμένη να διασφαλίσει το μακροπρόθεσμο μέλλον του Ομίλου και εργάζεται σκληρά προκειμένου να επιτύχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τους εργαζομένους, τους μετόχους και λοιπούς stakeholders του Ομίλου.”

Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρίας είναι Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.[1]               Ταυτότητα Νομικού Προσώπου: 213800ZMDLVEKZIKFX90

[2]               Η ανωτέρω πρόταση τελεί υπό την επιφύλαξη της συνεχιζόμενης δικανικής αξιολόγησης από την A&M των δραστηριοτήτων στην Ασία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: