ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 16 Ιουλίου 2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 3044 επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Follie Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία (στο εξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές της, VNT Oρκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ECOVIS»), ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι ανακάλεσαν την από 26 Απριλίου 2018 έκθεση ελέγχου τους επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Η Εταιρεία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανάκληση της έκθεσης ελέγχου της ECOVIS και θα συνεχίσει τη διαδικασία των έκτακτων ελέγχων και επισκοπήσεων που διενεργούν οι Ernst & Young και Alvarez & Marsal (όπως ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου 2018), ενώ θα λάβει τις αποφάσεις της επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2017 βάσει του αποτελέσματος αυτών των ελέγχων και επισκοπήσεων. Επίσης, η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: