ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 21.06.2018

Η Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία, δια της παρούσης, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 §1 του Ν. 3340/2005, το άρθρο 2 §2 (ε) της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χ.Α., καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εκλογή ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται α) η εκλογή του κ. Γεωργίου Κυριακού ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Δημητρίου Ποταμίτη και β) η εκλογή του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος εκλέγεται προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Περικλή Σταματιάδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ενόψει των ανωτέρω, ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

2.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ  - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

3.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ  - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

4.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΟΥ - εκτελεστικό μέλος

5.  ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΩΤΗ - εκτελεστικό μέλος

6.  ΖHANG HAOLEI - μη εκτελεστικό μέλος

7.  ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ  - μη εκτελεστικό μέλος

8.  ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ  - μη εκτελεστικό μέλος

9.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – μη εκτελεστικό μέλος

10.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

11.  ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικός μέλος

Σημειώνεται ότι εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, είναι οι κ.κ. Παναγιώτης Αλεξάκης και Ηλίας Πεντάζος, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που ο ως άνω νόμος προβλέπει στην εν λόγω διάταξη.

Διευκρινίζεται προς άρση κάθε αμφιβολίας ότι οι εκ των μελών κ.κ Μιχαήλ Τσιμπρής και ο ήδη παραιτηθείς Δημήτριος Ποταμίτης οι οποίοι εξελέγησαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας την 8/6/2018, προς αντικατάσταση παραιτηθέντων μη εκτελεστικών μελών αυτού, πληρούν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπει ο Ν. 3016/2002 στο άρθρο 4, ωστόσο δεν αποτελούν ανεξάρτητα μέλη για τους σκοπούς του Ν. 3016/2002, καθόσον δεν αντικατέστησαν παραιτηθέντα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατά τα προβλεπόμενα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση ανακοινώνεται ότι η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρόκειται να εκλέξει (α) νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας παράλληλα και τα ανεξάρτητα μέλη αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και (β) νέα Επιτροπή Ελέγχου.

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει  την νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

2.  ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)

3.  ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΜΠΡΗΣ (Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ)


Δια των ανωτέρω στελεχών  ενισχύεται το Διοικητικό Συμβουλίου και η Επιτροπή Ελέγχου  της Εταιρείας με πρόσωπα υψηλού κύρους και εμπειρίας.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα μέλη της εκ νέου συγκροτηθείσας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρείας, πέραν των κριτηρίων ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα οποία πληρούνται και συντρέχουν άπαντα στο πρόσωπο των ανεξαρτήτων μελών αυτής, κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη και Ηλία Πεντάζου, πληρούνται και τα ουσιαστικά κριτήρια που θέτει ο νόμος 4449/2017 (στο άρθρο 44) περί της «Επιτροπής Ελέγχου», καθότι άπαντα τα μέλη αυτής διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς γνώσεις στη λογιστική και την ελεγκτική με βάση τα διεθνή πρότυπα, κατόπιν και σχετικής αξιολόγησης στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδίως. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι τα πρόσωπα της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου έχουν την δυνατότητα και πρόκειται να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, τις οποίες ο νόμος προβλέπει.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών ΔΣ:

Παναγιώτης Αλεξάκης: O κ. Αλεξάκης είναι Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει διατελέσει υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης». Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ελλάδος και Κύπρου. Έχει ασχοληθεί με τη σύνδεση και συνεργασία ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και στις επιχειρήσεις. Έχει εργασθεί σε επιχειρήσεις ως σύμβουλος ή στη διοίκηση. Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Χρηματιστηρίων Παραγώγων και Αξιών Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια του αντικειμένου του με εισηγήσεις, και έχει συγγράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Είναι επιστημονικός διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στον Εσωτερικό Έλεγχο και επίσης διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γεώργιος Κυριακός: Γεννήθηκε το 1961.Σπούδασε στο Denver University, στο Boston University Brussels, και έχει παρακολουθήσει executive courses στο Insead. Οικονομολόγος με εμπειρία 30 ετών σε ανώτατες θέσεις στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας ΔΕΚΟ και Αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομικών, και εκπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ σε θέματα ΔΕΚΟ, Αποκρατικοποιήσεων και  Εταιρικής διακυβέρνησης (Corporate Governance). Συμμετείχε σαν ειδικός σε πολλές αποστολές του ΟΟΣΑ, ενδεικτικά στην Πολωνία, Τουρκία, Ρωσία, Κουβέιτ. Έχει υπάρξει μέλος του ΔΣ του ΟΠΑΠ στην Ελλάδα και αντιπρόεδρος του ΟΠΑΠ στην Κύπρο. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά.

****

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: