Ανακοίνωση σχετικά με τον Schuldschein

Άγιος Στέφανος, 8 Δεκεμβρίου 2020

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 18 Νοεμβρίου 2020 ανακοινώσεών της σχετικά με (i) την έναρξη της πρόσκλησης σε συναίνεση απευθυνόμενης προς τους κατόχους των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολογιών ποσού €249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 (η «Πρόσκληση των Eurobonds σε Συναίνεση») και (ii) την έναρξη της πρόσκλησης σε συναίνεση απευθυνόμενης προς τους κατόχους των Ομολογιών ποσού CHF 150.000.000 3,25% λήξεως 2021 (η «Πρόσκληση των Swissbonds σε Συναίνεση» και από κοινού με την Πρόσκληση των Eurobonds σε Συναίνεση, οι «Προκλήσεις σε Συναίνεση») και κατόπιν σειράς ερωτημάτων προς την Εταιρεία σχετικά με τις Προσκλήσεις σε Συναίνεση, επιθυμεί να παράσχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τις συναλλαγές που προτείνονται στις Προσκλήσεις σε Συναίνεση. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, χωρίς να τους αποδίδεται κάποιος άλλος ορισμός, έχουν τις ίδιες έννοιες που τους αποδίδονται στις Προσκλήσεις σε Συναίνεση.

Γίνεται, επίσης, αναφορά: (i) στο δάνειο Schuldschein ποσού €20.000.000 λήξεως το 2021 εκδοθέν από την FF Group Finance Luxembourg II SA (η «LuxCo II») και εγγυηθέν από την Εταιρεία (το «Schuldschein 20 εκ.») και (ii) στο δάνειο Schuldschein ποσού €31.000.000 λήξεως το 2021 εκδοθέν από την LuxCo II και εγγυηθέν από την Εταιρεία (το «Schuldschein 31 εκ.» και από κοινού με το Schuldschein 20 εκ., τα “Schuldschein”).

Αν ένας ή αμφότεροι οι δανειστές των Schuldschein δεν συμφωνήσουν με την LuxCo II και την Εταιρεία την αντικατάσταση της LuxCo II από την Εταιρεία ως οφειλέτη αναφορικά με το ένα ή αμφότερα τα Schuldschein, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο με τίτλο «Πράξη Αντικατάστασης Εκδότη» της Πρόσκλησης των Eurobonds σε Συναίνεση και στην παράγραφο με τίτλο «Συμφωνία Αντικατάστασης Εκδότη» της Πρόσκλησης των Swissbonds σε Συναίνεση, η Εταιρεία θα υποχρεωθεί να μεταχειριστεί τον αντίστοιχο δανειστή με τον ίδιο τρόπο, όπως τους λοιπούς ανέγγυους δανειστές, οι οποίοι θα λάβουν τα NUS, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο με τίτλο «Νέες Ανεξασφάλιστες Ομολογίες» (“New Unsecured Notes” - τα “NUS”) των Προσκλήσεων σε Συναίνεση.

Στην περίπτωση αυτή: (i) το ποσό των NUS που θα εκδοθούν την Ημερομηνία Ισχύος της Εξυγίανσης θα αυξηθεί αντίστοιχα· (ii) το ποσό των Νέων Ομολογιών που θα εκδοθούν την Ημερομηνία Ισχύος της Εξυγίανσης θα μειωθεί αντίστοιχα· και (iii) ο αντίστοιχος δανειστής δεν είναι Διορισμένος Εκπρόσωπος. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο αντίστοιχος δανειστής δεν θα δικαιούται να λάβει Μετοχές AssetsCo κατά την Ημερομηνία Ισχύος της Εξυγίανσης.

Περαιτέρω, στην ανωτέρω περίπτωση και εφόσον οι αποφάσεις υπερψηφιστούν κατά τις συνελεύσεις, οι οποίες συνεκλήθησαν σύμφωνα με τις Προσκλήσεις σε Συναίνεση, η Εταιρεία αναμένει ότι:

α)      σύμφωνα με τις εξουσίες που παρέχονται στην παράγραφο (D) της Δεύτερης Έκτακτης Απόφασης που προτείνεται στην Δεύτερη Συνέλευση των κατόχων των Eurobonds, η οποία συνεκλήθη βάσει της Πρόσκλησης των Eurobonds σε Συναίνεση, το Ad Hoc Group (ή οι σύμβουλοί του) θα δώσουν οδηγίες στον Εντολοδόχο να συμφωνήσει την τροποποίηση του ποσού των NUS που. θα εκδοθούν υπέρ των αντίστοιχων δανειστών· και

β)      σύμφωνα με τις εξουσίες που παρέχονται στην παράγραφο (d) των Προτεινόμενων Αποφάσεων Εξυγίανσης που προτείνονται στην Συνέλευση των κατόχων των Swissbonds, η οποία συνεκλήθη βάσει της Πρόσκλησης των Swissbonds σε Συναίνεση, ο Διορισμένος Εκπρόσωπος (ή οι σύμβουλοί του) θα δώσουν οδηγίες στον Εντολοδόχο να συμφωνήσει την τροποποίηση του ποσού των NUS που θα εκδοθούν υπέρ των αντίστοιχων δανειστών.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι πιστωτές που θα λάβουν τα NUS θα έχουν ανάκτηση σύμφωνα με την Εξυγίανση ίση με 11% των αξιώσεών τους έναντι της Εταιρείας.

Δήλωση αποποίησης και περιορισμοί

Αυτή η ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Eurobonds και το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση απευθυνόμενο προς τους κατόχους των Swissbonds (από κοινού τα «Μνημόνια Πρόσκλησης σε Συναίνεση»). Τα Μνημόνια Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την Πρόσκληση σε Συναίνεση ή την Προσφορά Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης. Εάν κάποιος Ομολογιούχος έχει αμφιβολία ως προς τη δράση που πρέπει να αναλάβει, συνιστάται να ζητήσει τη δική του οικονομική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών συνεπειών, από τον χρηματιστή, τον διαχειριστή τράπεζας, τον δικηγόρο, τον λογιστή και τον εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί ούτε δημιουργεί, και δεν πρέπει να εκληφθεί ως, προσφορά για πώληση ή εγγραφή ή πρόσκληση οποιασδήποτε προσφοράς για αγορά ή εγγραφή οποιουδήποτε τίτλου της Εταιρείας ή του Εκδότη ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας.

Η διανομή αυτής της ανακοίνωσης και των Μνημονίων Πρόσκλησης σε Συναίνεση δύναται ωστόσο να περιοριστεί από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Άτομα που έχουν στην κατοχή του τα Μνημόνια Πρόσκλησης σε Συναίνεση απαιτούνται από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και τον Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών να ενημερώνονται σχετικώς και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Αυτή η ανακοίνωση και τα Μνημόνια Συγκατάθεσης δεν συνιστούν προσφυγή σε οποιεσδήποτε περιπτώσεις υπό τις οποίες αυτή η πρόσκληση είναι παράνομη. Κανένας από την Εταιρεία, τον Εκδότη, τον Διαχειριστή, τον Κύριο Αντιπρόσωπο, τον Καταχωρητή και Πράκτορα Κατάταξης και Πληροφοριών, δεν φέρει ευθύνη για δική του αδυναμία ή αδυναμία οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή προσώπων να συμμορφωθεί με τις διατάξεις οποιωνδήποτε τέτοιων περιορισμών.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Μνημόνιο Πρόσκλησης σε Συναίνεση περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.

***

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: