Ανακοίνωση

    Άγιος Στέφανος, 30 Νοεμβρίου 2018

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία», και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στο επενδυτικό κοινό την ακόλουθη ενημέρωση:

στις 23/11/2018 σύμβαση με την ελεγκτική εταιρεία PriceWaterhouseCoopers (εφεξής «PWC»), η οποία θα προβεί στη διενέργεια ελέγχου ειδικού σκοπού επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση που έληξε την 31.12.2017.

Με βάση τις αναθεωρημένες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις και τον έλεγχο ειδικού σκοπού που θα διενεργηθεί από την PWC, η Εταιρεία θα προβεί στη σύνταξη οριστικών αναθεωρημένων ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 2017, με σκοπό την υποβολή τους προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του στις 20/11/2018, αποφάσισε την διενέργεια όλων των κατά νόμο απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να διοριστεί νέος τακτικός ορκωτός ελεγκτής σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας από 2/11/2018 ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.», προτείνοντας ως νέα ελεγκτική εταιρεία την PWC για τον τακτικό έλεγχο των ως άνω οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία αιτήθηκε και έλαβε ήδη, δια της από 30/11/2018 αποφάσεως της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), έγκριση της τελευταίας αναφορικά με την παραίτηση της ελεγκτικής εταιρείας «VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφάσισε, δια της από 27/11/2018 απόφασής του, να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 21/12/2018, με σκοπό την λήψη σχετικής απόφασης για την εκλογή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή.

 Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.***

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: