Σύσταση Δ.Σ. σε Σώμα

Σε συμμόρφωση με την επιταγή του άρθρου 2 παράγραφος 2, περίπτωση (ε) της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας, η Folli Follie ABEE ανακοινώνει ότι μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Παρασκευής, 25 Ιουνίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Δημήτριος Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Γεώργιος Κουτσολιούτσος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
Αικατερίνη Κουτσολιούτσου, Εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Κουλουκουντής , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Τζελέπης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, μη Εκτελεστικό Μέλος
Law Chiu Chuen, μη Εκτελεστικό Μέλος
Την Εταιρεία εκπροσωπούν με τις από κοινού υπογραφές τους οι κοι Δημήτριος Κουτσολιούτσος και Γεώργιος Κουτσολιούτσος.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: