Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25 Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ., στα κεντρικά γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο 23ο χιλιόμετρο νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1] Υποβολή προς Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2009 και των έπ’ αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2] Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 2009 και διανομής μερίσματος στους μετόχους .
3] Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.
5] Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την χρήση 2010.
6] Παροχή αδείας – εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20
7] Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
8] Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
9] Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (23ο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος – Τμήμα Μετόχων) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, επίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται όπως μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα καταθέσουν στην εταιρεία και τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: