Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών και Βιομηχανική Βιοτεχνική Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Α.Ε. " με δ.τ. “Folli Follie Group” (η Εταιρεία), που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 14.11.2012 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:
1. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου, ήτοι του κλάδου εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών που ασκείται σήμερα από την Εταιρεία σύμφωνα με την από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το άρθρο 120 του Ν. 2533/1997 και το λοιπό κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εισφορά αυτού στην θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και την λογιστική κατάσταση (ισολογισμό) του κλάδου της 30-9-2012.
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του εν λόγω κλάδου μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”.
3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του κλάδου και εισφοράς αυτού στην θυγατρική εταιρεία «Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.»
4. Έγκριση της από 12.11.2012 Έκθεσης Εκτίμησης της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Παναγιώτη Βρουστούρη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 12921 και Δημητρίου Δρόσου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 31371, μελών της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΝΕΛ Α.Ε.».
5. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων σχετικά με την απόσχιση του κλάδου και την μεταβίβαση του 51% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στον ελβετικό όμιλο Dufry AG.
6. Έγκριση παροχής ενεχύρου της Εταιρείας επί μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”, υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων.
7. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, κατά την ημερομηνία της 6.12.2012, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17.12.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.
Σε περίπτωση μη επίτευξης ομοίως της απαιτούμενης απαρτίας κατά την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι καλούνται σε Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28.12.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ. στην έδρα της εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών], στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας (ημερομηνία καταγραφής 1/12/2012) πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης της 6/12/2012, και η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης.
Για την Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 17/12/2012 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 13/12/2012), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Για την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 28/12/2012 (ημερομηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 24/12/2012), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ο μέτοχος συμμετέχει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (www.dutyfreeshops.gr) και (www.follifolliegroup.com) το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Άγιος Στέφανος Αττικής, 23ο χλμ. Αθηνών – Λαμίας ή αποστέλλεται στο fax: 210-6241100, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2106241141 (κα. Κασιδιαροπούλου Μανταλένα) ή 2109699586 (κος Αναμουρλόγλου Νίκος).
Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το αργότερο έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.dutyfreeshops.gr και www.follifolliegroup.com. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του Κ.Ν. 2190/1920 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Άγιος Στέφανος Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για παροχή του απαραίτητου υλικού της Ε.Γ.Σ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: