Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2010

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία FOLLI FOLLIE ABEE ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2010, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση με κύριο αντικείμενο την έγκριση της συγχώνευσης με τις εταιρείες ΚΑΕ Α.Ε. και ELMEC SPORT ABETE.
Ο αντιπρόεδρος κος Γεώργιος Κουτσολιούτσος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα ξεκινάμε μία καινούργια εποχή για τον όμιλο FOLLI FOLLIE, η οποία θα μας οδηγήσει με βεβαιότητα στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ισολογισμού μας σε μία δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα.
Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στην εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι μέτοχοί μας, τους οποίους ευχαριστούμε για την ψήφο εμπιστοσύνης που μας έδωσαν σήμερα, με ποσοστό συμμετοχής 85,8%.»
Ειδικότερα σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν: α) το από 22-10-2010 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. μετά των ανωνύμων εταιρειών α) FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων – Ενδυμάτων – Υποδημάτων - Αξεσουάρ και β) ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ("η Συγχώνευση") με απορρόφηση των υπό στοιχεία α και β εταιρειών από την Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν, β) η κατ' άρθρο 69, παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, γ) οι από 30-9-2010 εκθέσεις της ορκωτής ελέγκτριας – λογίστριας κ. Χρυσούλας Τσακαλογιάννη για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων – Ενδυμάτων – Υποδημάτων - Αξεσουάρ και ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ) οι ισολογισμοί μετασχηματισμού με ημερομηνία 30.06.2010 των απορροφώμενων εταιρειών FOLLI FOLLIE Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κοσμημάτων Ωρολογίων – Ενδυμάτων – Υποδημάτων - Αξεσουάρ και ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ε) η από 18-10-2010 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή Παναγιώτη Βρουστούρη, μέλους ελεγκτικού οίκου ΕΝΕΛ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και οι από 21-10-2010 εκθέσεις της Alpha Bank και Εμπορική Τράπεζα αντίστοιχα για το εύλογο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στ) η από 4-11-2010 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και επικυρώθηκαν οι αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληρεξούσια, δικαιοπραξίες και ενέργειες των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας μας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2. Εγκρίθηκε η Συγχώνευση της Εταιρείας διά απορροφήσεώς της από την εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., η οποία απορρόφησε επίσης και την εταιρεία ELMEC SPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 -77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 ως ισχύουν και ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος.

3. Ορίστηκε ως Εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και εξουσιοδοτήθηκε για διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την τελείωση της Συγχώνευσης και την υλοποίηση των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κ. Γεώργιος Κουτσολιούτσος
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις: Το παρόν θέμα δεν ετέθη προς συζήτηση.
Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 113 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 85,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι απαρτία με 28.255.544 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 32.946.875 δικαιωμάτων ψήφου.
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως:
Θέμα 1. 85,8% απαρτία, 85,7979% ψήφισαν υπέρ, 0,0012% ψήφισαν παρών και 0,0009% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 2. 85,8% απαρτία, 85,7979% ψήφισαν υπέρ, 0,0012% ψήφισαν παρών και 0,0009% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 3. 85,8% απαρτία, 85,7979% ψήφισαν υπέρ, 0,0012% ψήφισαν παρών και 0,0009% ψήφισαν αποχή.

Αθήνα, 06.12.2010.
# # #
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: