Αποφάσεις της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ “FF GROUP

Αριθμός ΓΕΜΗ 003027701000

Της 22ας Μαρτίου 2021

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 22α Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της, σύμφωνα με την από 12.2.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις κατά νόμον διατυπώσεις δημοσιότητας και, συγκεκριμένα, υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 2334071/17.2.2021 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ffgroup.com) την 17η Φεβρουαρίου 2021.

Κατά την σημερινή Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία συνήλθε μετά από την ματαίωση της αρχικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10 Μαρτίου 2021 ελλείψει απαρτίας, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν συνολικά 36.189.666 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου και, συνεπώς, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε σε ποσοστό 54,56%[1]. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι που κατατέθηκαν για έκαστο θέμα ανήλθαν σε 36.189.666, αντιστοιχούσες σε 54,56% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Κατόπιν της διεξαχθείσας ειδικής ψηφοφορίας, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε την από 31.12.2020 Συμφωνία Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης της Εταιρείας και δεν παρείχε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διεξαγωγή των οικείων ενεργειών σε εκτέλεση της Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Συγκεκριμένα, επί του μοναδικού θέματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.078.595 μετοχές, ήτοι ποσοστό 69,30% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.111.071 μετοχές, ήτοι ποσοστό 30,70% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Αποχές δεν σημειώθηκαν.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται από την Εταιρεία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 133 §2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν.[1] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 50 §1 του Ν. 4548/2018, οι 619.083 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 66.948.210 μετοχών δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: