Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Ιουνίου 2012
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ‘’FOLLI FOLLIE GROUP’’ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση.
Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
2. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2011 – 31η Δεκεμβρίου 2011 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.
3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2011.
4. Εξέλεξε την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «Baker Tilly Hellas Α.Ε.».
5. Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2011 και προενέκρινε της πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση του 2012.
6. Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 την χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων.

7. Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε εταιρείες στις οποίες μετέχει και η Εταιρεία ή επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Ενέκρινε την ανανέωση ασφαλιστηρίου για την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των μελών του ΔΣ. και των στελεχών της Εταιρείας.
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

Στην ως άνω Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν 111 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 71,3868% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι απαρτία 47.792.176 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 66.948.210

Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 47.598.623 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,59% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 587 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 192.966 ήτοι ποσοστό 0,4%
Θέμα 2
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 47.598.623 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,59% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 587 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 192.966 ήτοι ποσοστό 0,4%
Θέμα 3
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 47.598.623 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,59% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 587 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 192.966 ήτοι ποσοστό 0,4%Θέμα 4
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 41.329.119 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,4% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.633.134 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,4% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν, ενώ αποχή δήλωσαν 4.829.923 μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,20%.
Θέμα 5
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 41.224.436 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,25% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.726.441 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,61% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 4.841.299 μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,14%.
Θέμα 6
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 45.424.479 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,04% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.726.441 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,61% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 641.256 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,35%.
Θέμα 7
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 47.537.202 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,46% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 62.008 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 192.966 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,42%.
Θέμα 8
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 41.270.931 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,35% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.679.946 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,51% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 4.841.299 μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,14%.
Θέμα 9
Μετοχές 47.792.176 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 71,3868%. Υπέρ ψήφισαν 41.262.683 μετοχές, ήτοι ποσοστό 86,33% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.336.527 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,25% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 192.966 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,42%.

Αθήνα, 6.6.2012

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε την ανακοίνωση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: