Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 2011

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ‘’FOLLI FOLLIE GROUP’’ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,  πραγματοποιήθηκε σήμερα 24 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση. 
Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 – 31η Δεκεμβρίου 2010, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

2. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 – 31η Δεκεμβρίου 2010 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

4. Εξέλεξε τον κ. Γεωργίο Βαρθαλίτη του Ιωάννη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 ως τακτικού ορκωτού ελεγκτή και της κας Χρυσούλας Τσακαλογιάννη του Γεωργίου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811 ως αναπληρωματική ορκωτός ελέγκτρια, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «Baker Tilly Hellas Α.Ε.».

5.    Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την εκλογή των Εμμανουήλ Ζαχαρίου και Ηλία Κούκουτσα,  σε αντικατάσταση των  παραιτηθέντων Ιωάννη Τσιγκουνάκη και Χαρίλαου Λαμπρόπουλου.

6. Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 5 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 25 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.
Επίσης αποφασίσθηκε όπως εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της Εταιρείας για τη λήψη κάθε σχετικής απόφασης, την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης  και τη ρύθμιση κάθε λεπτομέρειας για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.
 
7. Ενέκρινε την παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών “EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ A.E.”, “LINKS OF LONDON Ltd.”, “ELMEC ROMANIA SRL” και «ELMEC SPORT BULGARIA EOOD», έως του συνολικού ποσού των € 50.000.000.

8. Επικύρωση της εκλογής των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής η οποία πλέον απαρτίζεται από τους

Ζαχαρίας Μαντζαβίνος, μη εκτελεστικό μέλος,  
Γεώργιος Αρώνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και 
Επαμεινώνδας Δαφέρμος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  
9. Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2010 ποσου 407.204,4 και προενέκρινε την καταβολή αντίστοιχων αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση του 2011

10. Αποφάσισε την παροχή αδείας κατά άρθρο 23 παρ 1 ΚΝ 2190/1920  τα μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς που επιδιώκει και η εταιρεία.
Επίσης αποφάσισε την ασφάλιση ευθύνης των μελών των Δ.Σ. του Ομίλου και των Διεθ. Στελεχών του Ομίλου και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στους κκ Κουτσολιούτσο Γεώργιο και Γεώργιο Βελέντζα για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με την ασφαλιστική εταιρεία.

Τέλος αποφασίσθηκε ή μη χορήγηση bonus στο προσωπικό λογω της οικονoμικής  συγκυρίας.

Στην ως άνω Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν 142 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 68,17% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι απαρτία 41.304.696 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 60.226.139 
 
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 

Θέμα 1
Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 41.192.328 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,7% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.  Κατά ψήφισαν 112.368 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,3% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 
Θέμα 2
Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 41.304.696 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.  
Θέμα 3
Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 41.304.696 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.  
Θέμα 4
Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 33.278.022 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,6% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.716.258 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,1% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν, ενώ αποχή δήλωσαν 6.310.416 μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,3%.
 Θέμα 5
 Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 32.946.113 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,8% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.825.161 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,4% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 6.533.422 μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,8%.
Θέμα 6
 Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 40.355.600 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,7% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 344.118 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,83% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 604.978 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,47%.
Θέμα 7
 Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 37.247.166 μετοχές, ήτοι ποσοστό 90,2% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.757.897
μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,3% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 2.299.633 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,5%.
Θέμα 8
 Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 40.446.410 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,9% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 253.308 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,60% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν  ενώ αποχή δήλωσαν 604.978 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,5%.
 Θέμα 9
 Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 32.985.970 μετοχές, ήτοι ποσοστό 79,8% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 2.006.943 μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,9% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 6.311.783 μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,3%.
Θέμα 10
 Μετοχές 41.304.696 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 68,17%. Υπέρ ψήφισαν 33.609.340 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,4% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 5.395.723 μετοχές, ήτοι ποσοστό 13,1% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν ενώ αποχή δήλωσαν 2.299.633 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,5%

Αθήνα, 24.6.2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: