Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία Folli Follie Aνώνυμος Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία με δ.τ. ‘’FOLLI FOLLIE GROUP’’ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,  πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση.
Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 
1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2012 – 31η Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

2. Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2012 – 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

4. Εξέλεξε την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811 ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 10251, αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «Baker Tilly Hellas Α.Ε.».

5.  Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού   Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2012 και προενέκρινε της πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση του 2013.

6. Ενέκρινε σύμφωνα  με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 την χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων.

7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας υπό τον τίτλο «Εκλογή και Σύνθεση του Δ.Σ.» καθώς και του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας υπό τον τίτλο “Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας”

8. Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας δύο ετών με έλαχιστη τιμή 4 Ευρώ και μέγιστη τιμή 25 Ευρώ.
9. Ενέκρινε την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. κ. Γεώργιου Βελέντζα και Ηλία Μπέτση από  τον κ. Ιωάννη Τσιγκουνάκη και την κα. Άννα Μαρίνα Ξηροκώστα.

Στην ως άνω Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,119% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι απαρτία 51.629.993 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 66.948.210 
 
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 
Θέμα 1
Μετοχές 51.629.993  επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%. Υπέρ ψήφισαν 51.568.572 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 2
Μετοχές 51.629.993  επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%. Υπέρ ψήφισαν 51.568.572 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 3
Μετοχές 51.629.993  επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%. Υπέρ ψήφισαν 51.568.572 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 4
Μετοχές 51.629.993 επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%. Υπέρ ψήφισαν 42.146.432 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,6% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 4.150.221 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,03% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 5.333.340 ήτοι ποσοστό 10,37%
Θέμα 5
Μετοχές 51.629.993  επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%. Υπέρ ψήφισαν 42.026.263 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,4% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 4.150.557 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,04% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 5.453.173 ήτοι ποσοστό 10,56%
Θέμα 6
Μετοχές 51.629.993 επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%. Υπέρ ψήφισαν 46.054.429 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,2% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 185.831 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,36% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 5.389.733 ήτοι ποσοστό 10,44%
Θέμα 7
Μετοχές 51.629.993 επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%.  Υπέρ ψήφισαν 42.036.258 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,4% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 4.140.562 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,02% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 5.453.173 ήτοι ποσοστό 10,58%
Θέμα 8
Μετοχές 51.629.993 επί συνόλου 66.948.210  ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%.  Υπέρ ψήφισαν 46.157.823 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,4% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 82.437 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,16% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 5.389.733 ήτοι ποσοστό 10,44%
Θέμα 9
Μετοχές 51.629.993 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,11%.  Υπέρ ψήφισαν 41.974.249 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,3% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 9.592.304 μετοχές, ήτοι ποσοστό 18,6% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 63.440 ήτοι ποσοστό 0,1%
 
Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε το δελτίο τύπου

Αθήνα, 14.6.2013

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: