Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 26/6/2015

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Ιουνίου 2015

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση. Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 49.153.754 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 66.948.210 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι απαρτία 73,42%.

Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε της ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή. Υπέρ ψήφισαν 49.088.612 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99.87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 5.256 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0.01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 59.886 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,12% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

2. Αποφάσισε αναφορικά με την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014 και την μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. Υπέρ ψήφισαν 49.153.754 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014. Υπέρ ψήφισαν 48.952.694 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,59% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 132.083 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,27% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 68.977 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,14% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

4. Εξέλεξε την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23811) ως τακτική ορκωτή ελεγκτή και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ. 10251), αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «V.N.T. AUDITING S.A.» (με αριθμό μητρώου ΕΛΤΕ 045 και ΣΟΕΛ 174) και τον διακριτικό τίτλο «Baker Tilly Greece V.N.T. S.A.» και καθόρισε την αμοιβή τους. Υπέρ ψήφισαν 41.716.399 μετοχές, ήτοι ποσοστό 84,87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.119.943 μετοχές, ήτοι ποσοστό 12,45% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 1.317.412 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,68% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

5. Ενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2014 και προενέκρινε τις πάσης φύσεως αμοιβές και αποζημιώσεις για τη χρήση του 2015. Υπέρ ψήφισαν 38.801.890 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,94% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 4.335.441 μετοχές, ήτοι ποσοστό 8,82% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 6.016.423 μετοχές, ήτοι ποσοστό 12,24% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

6. Ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, την χορήγηση εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων και την πραγματοποίηση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των συνδεδεμένων, κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, επιχειρήσεων και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω. Υπέρ ψήφισαν 49.149.164 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 4.590 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

7. Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών διάρκειας δύο ετών με ελάχιστη τιμή 5 Ευρώ και μέγιστη τιμή 50 Ευρώ. Υπέρ ψήφισαν 46.708.530 μετοχές, ήτοι ποσοστό 95,03% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 1.446.353 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,95% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 998.871 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,02% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

8. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο (ποσού 13.270.156,94 Ευρώ), με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Υπέρ ψήφισαν 47.846.712 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,34% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 398.967 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,81% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 908.075 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,85% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

9. Ενέκρινε την ισόποση (ήτοι κατά ποσό 13.270.156,94 Ευρώ) μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους (ποσού 0,20 Ευρώ ανά μετοχή) και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, την αποκοπή του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Η Εταιρεία, με νεώτερη ανακοίνωση, θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου. Υπέρ ψήφισαν 47.846.712 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,34% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 398.967 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,81% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 908.075 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,85% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

10. Ανέβαλε την λήψη απόφασης επί του 10ου θέματος.

Αθήνα, 26.6.2015

Κατεβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: