Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 25/06/2010, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Από την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1.1.2009-31.12.2009, εγκρίθηκε η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 471.421,11 ευρώ, καθώς και η διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση ποσού 0,12 Ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 6.054 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι κατά 0,000022 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,120022 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,108019 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο Σ.Α.Τ. κατά την 10η Αυγούστου 2010 (record date). Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος είναι η 6η Αυγούστου 2010. H καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 13η Αυγούστου μέσω της Τραπέζης Πειραιώς.
3.Αναφορικά με την χρήση 2009 εγκρίθηκε η διανομή ποσού 240.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως τούτο αναγράφεται στον κονδύλιο "Αμοιβές μελών Δ.Σ." στον πίνακα διανομής, και η κατανομή του ποσού να γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με τις προσφερθείσες υπηρεσίες.
4. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2009.
5. Εξελέγησαν α)Ο Γεώργιος Βαρθαλίτης ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και β) η Τσακαλογιάννη Χρυσούλα, ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, οι οποίοι είναι μέλη της εταιρείας BAKER TILLY HELLAS AE. Η αμοιβή τους καθορίζεται βάσει των προβλεπομένων αμοιβών από το Σ.Ο.Ε.Λ.
6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγύησης από την εταιρεία υπέρ των τραπεζών ALPHA BANK και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, προς εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 60.000.000 ευρώ που εξέδωσε η θυγατρική εταιρεία ΚΑΕ Α.Ε. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων από την εταιρεία υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων προς εξασφάλιση δανείων που θα χορηγηθούν στις θυγατρικές εταιρείες της μέχρι του ποσού των 50.000.000 ευρώ.
7.Εγκρίθηκε η εκλογή ως Ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και ελεγκτικής επιτροπής ο κος Τζελέπης, λέκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πατρών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Χαράλαμπου Παπαδόπουλου.
8. Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 μέχρι του 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, ήτοι μέχρι 3.294.680 μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς 5 Ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς 30 Ευρώ ανά μετοχή για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από σήμερα έως 25.6.2011.
9. Έγινε ενημέρωση προς τους κ.κ. μετόχους, σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της εταιρείας. Μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ανακοίνωσε την ανανέωση των δανείων α)της Folli Follie ΑΒΕΕ ποσού 231.500.000 ευρώ με τις τράπεζες Alpha bank και Εμπορική έως την 30/06/2012 και β) της Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ ποσού 60.000.000 ευρώ με τις τράπεζες Alpha bank και Εμπορική έως την 30/06/2013.
Στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν 58 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ήτοι 19.159.246 μετοχές.
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως:
Θέμα 1. 58,15% απαρτία, 58,15% ψήφισαν υπέρ.
Θέμα 2. 58,15% απαρτία, 57,76%ψήφισαν υπέρ, 0,39% ψήφισαν κατά.
Θέμα 3. 58,15% απαρτία, 57,61%ψήφισαν υπέρ 0,52% ψήφισαν κατά, και 0,01% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 4. 58,15% απαρτία, 58,13% ψήφισαν υπέρ, 0,009% ψήφισαν κατά και 0,01% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 5. 58,15% απαρτία, 57,85% ψήφισαν υπέρ, 0,29% ψήφισαν κατά, και 0,01% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 6. 58,15% απαρτία, 57,61% ψήφισαν υπέρ, 0,52% ψήφισαν κατά και 0,01% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 7. 58,15% απαρτία, 57,76% ψήφισαν υπέρ, 0,37% ψήφισαν κατά, και 0,01% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 8. 58,15% απαρτία, 58,14% ψήφισαν υπέρ, 0,01% ψήφισαν αποχή.
Θέμα 9. 58,15% απαρτία, 57,61% ψήφισαν υπέρ, 0,51% ψήφισαν κατά και 0,02% αποχή.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: