Αποφάσεις έκτακτης ΓΣ 29.12.2014


Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2014

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση την σχετική πρόσκληση.

Στην Γενική Συνέλευση εμφανίσθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 45.889.626 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 66.948.210 μετοχών (και 66.671.552 δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν αφαιρέσεως των ιδίων μετοχών της Εταιρείας), ήτοι διαπιστώθηκε απαρτία 68,55%.

Ειδικότερα, σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αποφάσισε την υπαγωγή στην αυτοτελή φορολόγηση με τον ευνοϊκό συντελεστή 19%, αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρείας ύψους 8.308.448,22 Ευρώ, με διανομή του εν λόγω ποσού στους μετόχους (0,125 Ευρώ ανά μετοχή), χωρίς περεταίρω φορολογική υποχρέωση των μετόχων. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης προσδιορίσει την ημέρα προσδιορισμού δικαιούχων της διανομής (Record Date), , την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος αυτού, καθώς και την ημερομηνία έναρξης καταβολής του . Η Εταιρεία, μετά την λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τα ανωτέρω θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες προσδιορισμού δικαιούχων (Record Date), την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του ανωτέρω ποσού. . Υπέρ ψήφισαν 45.889.626 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

2. Επανεξέλεξε τους ορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20ης.6.2014 Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας, ήτοι την κα Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) ως Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια και τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 10251) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, οι οποίοι είναι σήμερα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «Baker Tilly Greece – V.N.T. Auditing S.A.», και εξέλεξε την τελευταία ως ελεγκτική εταιρεία. Υπέρ ψήφισαν 38.219.382 μετοχές, ήτοι ποσοστό 83,29% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 6.796.717 μετοχές, ήτοι ποσοστό 14,81% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν 873.527 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,9% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

3. Ενέκρινε την παροχή εγγυήσεως για την χρηματοδότηση της θυγατρικής της Εταιρείας στην Ρουμανία (FF Group Romania) μέχρι του ποσού των 5.500.000 Ευρώ και εν γένει ενέκρινε την παροχή εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων σε θυγατρικές του ομίλου κατά την παρ. 5 του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920, που ενδέχεται να απαιτηθούν στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ενδέχεται να πραγματοποιήσουν οι εν λόγω θυγατρικές. Παρασχέθηκε, τέλος, η άδεια και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω. Υπέρ ψήφισαν 45.828.205 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,87% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

4. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να προστεθούν στις αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον ποινικών δικαστηρίων. Υπέρ ψήφισαν 45.889.626 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Αθήνα, 29.12.2014

******
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: