Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Μαίου 2011

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,  πραγματοποιήθηκε σήμερα  26 Μαίου  2011, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση με κύριο αντικείμενο την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Ειδικότερα, σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 
1. Ενέκρινε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 1.908.000,00, με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 6.360.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης με τιμή διάθεσης € 13,30 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των Εταιρειών FOSUN International Limited και Pramerica – Fosun China Opportunity Fund, LP. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης που θα προκύψει ποσού ευρώ 82.680.000, θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

2. Ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τη ληφθείσα απόφαση ανωτέρω.

3. Απόφασισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβουλίο της Εταιρείας και δη στα μέλη αυτού, κ.κ. Γεώργιο Κουτσολιούτσο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γεώργιο Βελέντζα, Α’ Αν/τή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Γενικό Διευθυντή, οι οποίοι διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ως εξουσιοδοτηθέντες εκπρόσωποι που θα επικοινωνούν με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εν γένει θα προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης κεφαλαίου και δη ενδεικτικά θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία που απαιτείται για την υποβολή και έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

4. Εξέλεξε ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κ. Jiannong QIAN σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Κέζου.

5. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη νέα σύνθεση της ελεγκτικής επιτροπής.

Επίσης, αναγνώστηκαν στη Γενική Συνέλευση, επιστολές-δηλώσεις προθέσεων των μετόχων που κατέχουν πάνω από 5% του μετοχικού κεφαλαίου και συμμετέχουν παράλληλα και στη διοίκηση της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο εκ των μετόχων Δημήτριος Κουτσολιούτσος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διαθέσει έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και για χρονικό διάστημα έξι μηνών,  ποσοστό μεγαλύτερο του 1% εκ της συμμετοχής τους. Η Αγροτική Τράπεζα δήλωσε διά του εκπροσώπου της ότι δεν δεσμεύεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής της για το ως άνω χρονικό διάστημα.
Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 159 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 74,78% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι απαρτία 45.307.346 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 60.588.210 δικαιωμάτων ψήφου.
 
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 
Θέμα 1
Μετοχές 45.307.346 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 74,78%. Υπέρ ψήφισαν 45.245.905 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,76% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.  Κατά ψήφισαν 20 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Παρόντες δήλωσαν 61.421 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13%, ενώ δήλωσαν αποχή 50.947 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,11%. 
Θέμα 2
Μετοχές 45.307.346 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 74,78%. Υπέρ ψήφισαν 45.245.905 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,76% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.  Κατά ψήφισαν 20 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Παρόντες δήλωσαν 61.421 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13%, ενώ δήλωσαν αποχή 50.947 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,11%. 
Θέμα 3
Μετοχές 45.307.346 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 74,78%. Υπέρ ψήφισαν 45.245.905 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,76% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.  Κατά ψήφισαν 20 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Παρόντες δήλωσαν 61.421 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,13%, ενώ δήλωσαν αποχή 50.947 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,11%. 
Θέμα 4
Μετοχές 45.307.346 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 74,78%. Υπέρ ψήφισαν 36.512.888 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,59% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 5.028.040 μετοχές, ήτοι ποσοστό 11,09% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Παρόντες δήλωσαν 3.524.282 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,78%, ενώ αποχή δήλωσαν 242.136 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,54%.
 Θέμα 5
 Μετοχές 45.307.346 επί συνόλου 60.588.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 74,78%. Υπέρ ψήφισαν 37.104.483 μετοχές, ήτοι ποσοστό 81,98% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 8.200.205 μετοχές, ήτοι ποσοστό 18,10% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. 

Αθήνα, 26.5.2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: