Αποφάσεις Ε.Γ.Σ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6ης Δεκεμβρίου 2012
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ‘’FOLLIFOLLIEGROUP’’ (εφεξής, η «Εταιρεία») ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πραγματοποιήθηκε σήμερα 6 Δεκεμβρίου2012, ημέρα Πέπτη και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκοντα στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως είχε αρχικά προσδιορισθεί με βάση τη σχετική πρόσκληση.
Ειδικότερα, σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου, ήτοι του κλάδου εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολογήτων και φορολογημένων ειδών που ασκείται σήμερα από την Εταιρεία σύμφωνα με την από 30-12-1997 σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το άρθρο 120 του Ν. 2533/1997 και το λοιπό νομοθετικό κείμενο και κανονιστικό πλαίσιο και την εισφορά αυτού στην θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και την από 30-09-2012 λογιστική κατάσταση (ισολογισμό) του εν λόγω κλάδου.
2. Ενέκρινε την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του εν λόγω κλάδου μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”.
3. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της απόσχισης και όρισε εκπροσώπους της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του κλάδου και εισφοράς αυτού στην θυγατρική εταιρεία «Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.»

4. Ένέκρινε την από 12-11-2012 Έκθεση Εκτίμησης της περιουσίας του υπό απόσχιση κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Παναγιώτη Βρουστούρη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 12921 και Δημητρίου Δρόσου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 31371, μελών της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΝΕΛ Α.Ε.».
5. Ενέκρινε τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων σχετικά με την απόσχιση του κλάδου και την μεταβίβαση του 51% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» στον ελβετικό όμιλο Dufry AG.
6. Ενέκρινε την παροχή ενεχύρου της Εταιρείας επί μετοχών που κατέχει στη θυγατρική της “Καταστήματα Φορολογημένων Ειδών Α.Ε.”, υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων.
7. Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Έκανε διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 121 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,028% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι απαρτία 51.569.168 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 66.948.210
Επί των ανωτέρω θεμάτων τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως:
Θέμα 1
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%. Υπέρ ψήφισαν 51.510.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοιποσοστό 0,12%επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 2
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%. Υπέρ ψήφισαν 51.510.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοιποσοστό 0,12%επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 3
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%. Υπέρ ψήφισαν 51.510.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοιποσοστό 0,12%επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 4
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%. Υπέρ ψήφισαν 51.510.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοιποσοστό 0,12%επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 5
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%. Υπέρ ψήφισαν 51.510.627 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,88% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 61.421 μετοχές, ήτοιποσοστό 0,12%επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.
Θέμα 6
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%. Υπέρ ψήφισαν 48.639.735 μετοχές, ήτοι ποσοστό 94,31% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 2.855.904 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,53% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 76.409 ήτοι ποσοστό 0,16%
Θέμα 7
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%. Υπέρ ψήφισαν 44.237.855 μετοχές, ήτοι ποσοστό 85,78% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 2.856.245 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,53% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 4.477.948 ήτοι ποσοστό 8,69%
Θέμα 8
Μετοχές 51.572.048 επί συνόλου 66.948.210 ήτοι ποσοστό απαρτίας 77,033%.. Υπέρ ψήφισαν 38.980.604 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,58% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν 7.869.392 μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,26% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν και αποχή 4.722.052 ήτοι ποσοστό 9,16%

Αθήνα, 6.12.2012

Διαβάστε την ανακοίνωση
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: