Ανακοίνωση

Η εταιρεία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε συνέχεια της από 07.09.2018 προηγούμενης ανακοίνωσής της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά από σχετικό αίτημα του μετόχου της, κυρίου Δημητρίου Κουτσολιούτσου, το οποίο υποβλήθηκε προς τον Πρόεδρο της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 39 παράγραφος 3), η ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αναβλήθηκε  για την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.μ., οπότε και πρόκειται να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην ήδη δημοσιοποιηθείσα από 10.08.2018 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στην ως άνω Γενική Συνέλευση της 10ης Οκτωβρίου 2018 δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της τέταρτης  (4ης) ημέρας (Ημερομηνία Καταγραφής) πριν από την ημέρα της ως άνω συνεδριάσεως της 10ης Οκτωβρίου 2018, ήτοι όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του ΣΑΤ κατά την 6η Οκτωβρίου 2018. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της 10ης Οκτωβρίου 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν.

Για την FF Group

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: