Ανακοίνωση σχετικά με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άγιος Στέφανος, 10 Μαρτίου 2021

Η εταιρεία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία»  «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ματαιώθηκε σήμερα, καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.836.308 μετοχές, ήτοι 16,34% επί του συνόλου των 66.329.127 μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021, στις 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 12.2.2021 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: