Σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου

Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 19.10.2012 περί σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:
Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λόγω μεταβίβασης στοιχείων του Ενεργητικού της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς


Ημερομηνία υπέρβασης του ορίου : 17.10.2012
 
Επωνυμία Υπόχρεου: Τράπεζα Πειραιώς
 
Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από κατώτερο του ελάχιστου ανακοινώσιμου ορίου μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, σε 4.580.247 μετοχές άμεσα, ήτοι ποσοστό 6,8415% του μετοχικού κεφαλαίου και 122.952 δικαιώματα ψήφου έμμεσα, ήτοι ποσοστό 0.1836%  εκ των οποίων, 22.000 δικαιώματα ψήφου κατέχονται δια μέσου της ελεγχόμενης εταιρείας  Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε., ήτοι ποσοστό 0,0328% του μετοχικού κεφαλαίου, και 100.952 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0,1508% που αφορούνν δικαιώματα ψήφου απο ενέχυρα. Μετά την κρίσιμη συναλλαγή η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει 4.703.199 μετοχές με δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,0251%


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.


Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: