Γνωστοποίηση μετοβολής ποσοστού μετοχών

Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:


Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λόγω αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων & ιδιωτική τοποθέτηση.


Ημερομηνία της συναλλαγής: 04.07.2011
 
Επωνυμία Υπόχρεου: Δημήτριος Γ. Κουτσολιούτσος, Πρόεδρος της Εκδότριας. 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 38,46% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήτοι 23.306.095 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου, άμεση συμμετοχή, σε ποσοστό 34,81% του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 23.306.095  κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαιώματα ψήφου, άμεση συμμετοχή.

Επωνυμία Υπόχρεου: FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 0 μετοχές της Εταιρείας σε 6.360.000 μετοχές με δικαιώματα ψήφου έμμεσα, ήτοι ποσοστό 9,5% του μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων οι 3.758.702 μετοχές με δικαίωματα ψήφου ήτοι 5,61% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχονται άμεσα από την FOSUN INTERNATIONAL LIMITED και έμμεσα 3,89% ήτοι 2.601.298 μετοχές με δικαιώματα ψήφου δια μέσου της Pramerica-Fosun China Opportunity Fund L.P. 
Επίσης o GUO GUARNGCHANG , με τη ιδιότητα του ελέγχοντος  φυσικού προσώπου της  FOSUN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, το ποσοστό του ανέρχεται σε 9,5% (0% άμεσα και 9,5% έμμεσα δια μέσου της FOSUN INTERNATIONAL LIMITED και της Pramerica-Fosun China Opportunity Fund L.P.)


Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: