Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Δικαιωμάτων Ψήφου

Η "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FOLLI FOLLIE GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα: 
Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λόγω ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών FOLLI - FOLLIE A.B.E.E. και ΕLMEC SPORT A.B.E.T.E. από την ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. 
Ημερομηνία της συναλλαγής: 07.01.2011 
Επωνυμία Υπόχρεου: Δημήτριος Γ. Κουτσολιούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εκδότριας. 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 0% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε 22.704.164 άμεσα, ήτοι ποσοστό 37,47% του μετοχικού κεφαλαίου. 
Μεταβολή αριθμού δικαιωμάτων ψήφου: από 0% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε 22.704.164 άμεσα, ήτοι ποσοστό 37,47% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. 
Επωνυμία Υπόχρεου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 10.533.656 μετοχές της Εταιρείας σε 4.580.247 άμεσα, ήτοι ποσοστό 7,56% του μετοχικού κεφαλαίου και 26.764 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας ΑΤΕ LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ήτοι ποσοστό 0,04% του μετοχικού κεφαλαίου, σύνολο 4.607.011 μετοχές, ήτοι ποσοστό 7,60%. 
Μεταβολή αριθμού δικαιωμάτων ψήφου: από 10.595.186 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας σε 4.580.247 άμεσα, ήτοι ποσοστό 7,56% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και 26.764 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας ΑΤΕ LEASING A.E. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ήτοι ποσοστό 0,04% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, σύνολο 4.607.011 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,60%. 
Επωνυμία Υπόχρεου: FIDELITY INTERNATIONAL. 
Μεταβολή αριθμού μετοχών: από 0% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 3.539.154 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY, ήτοι ποσοστό 6,72% του μετοχικού κεφαλαίου και 53.743 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας PYRAMIS GLOBAL ADVISORS LLC, ήτοι ποσοστό 0,10% του μετοχικού κεφαλαίου, σύνολο 3.592.897 μετοχές, ήτοι ποσοστό 6,82%. 
Μεταβολή αριθμού δικαιωμάτων ψήφου: από 0% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 3.539.154 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY, ήτοι ποσοστό 6,72% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και 53.743 έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας PYRAMIS GLOBAL ADVISORS LLC, ήτοι ποσοστό 0,10% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, σύνολο 3.592.897 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6,82%. 
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: