Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Η FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "FF GROUP", γνωστοποιεί, σύμφωνα με το N. 3556/2007 (άρθρο 14), δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 25.06.2015, σημαντική μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου ως ακολούθως:

Λόγος  υποβολής γνωστοποίησης: Σημαντική μεταβολή ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, της GIC Private Limited (GIC)

Ημερομηνία που ανήλθε του ορίου: 22.06.2015

Επωνυμία Υπόχρεου: GIC Private Limited (GIC)

Μεταβολή αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου: από 3.255.583 μετοχές και 3.255.583 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,8628%, η GIC Private Limited (GIC)  αύξησε το ποσοστό συμμετοχής πάνω από το όριο του 5%  και έτσι μετά την συναλλαγή η GIC Private Limited (GIC) κατέχει 3.392.641 μετοχές και 3.392.641 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 5,067%,

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: