Ανακοίνωση συναλλαγής μετοχών

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005 και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η FOLLI FOLLIE GROUP την 2/01/2014, ότι την 31/12/2013 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή μεταφοράς πακέτου μετοχών ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου εκδόσεως της FOLLI FOLLIE GROUP, σε εταιρεία συμφερόντων του ιδίου με την επωνυμία «Cordial Worldwide Limited», η οποία εδρεύει στα British Virgin Islands (B.V.I.) και της οποίας ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών καθώς και τον έλεγχο. Ειδικότερα, το εν λόγω πακέτο μετοχών περιελάμβανε 2.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της FOLLI FOLLIE GROUP, με αξία απόκτησης 23,4 Ευρώ εκάστη.
Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής το ποσοστό άμεσης συμμετοχής της «Cordial Worldwide Limited” στην Folli Follie Group ανήλθε σε ποσοστό 5,3%. Σημειώνεται ότι  δεν μεταβάλλεται o συνολικός αριθμός μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου στην Folli Follie Group, απλά μέρος αυτών κατέχονται πλέον από τον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο έμμεσα μέσω της ανωτέρω εταιρείας. 
Ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος απέστειλε την ανωτέρω ενημέρωση στην Εκδότρια την 2/1/2014 βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005, ως πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε αυτήν.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: