Ανακοίνωση σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3)

***

Ανακοίνωση σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3)

Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») έχοντας λάβει σχετικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τον Νόμο 3556/2007 από την εταιρεία «Fosun International Holdings Ltd» και τον κ. Guo Guangchang στις 23.12.2019, δια της παρούσης ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από την  εταιρεία «Fosun International Holdings Ltd» και τον κ. Guo Guangchang, ότι έλαβαν χώρα οι παρακάτω συναλλαγές επί μετοχών  της Εταιρείας με δικαιώματα ψήφου, ενώ  η  εταιρεία «Fosun International Holdings Ltd»  και o κ. Guo Guangchang εξακολουθούν να κατέχουν έμμεσα ακριβώς το ίδιο ποσοστό 16,369% επί των δικαιωμάτων ψήφου  στην Εταιρεία.

Συγκεκριμένα στις 18.12.2019, η εταιρεία με την επωνυμία «Pramerica-Fosun China Opportunity Fund L.P.» (θυγατρική της εταιρείας «Fosun International Limited») πώλησε στην εταιρεία «Fosun Industrial Holdings Limited» (100% θυγατρική της «Fosun International Limited» και ασκούσα τον έλεγχο επί της εταιρείας «Fosun Industrial Holdings Limited») 12.500 μετοχές με δικαιώματα ψήφου  που μέχρι τότε κατείχε ως μοναδική μέτοχος της εταιρείας «FF Investment Luxembourg 2 S.à.r.l.»

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, η εταιρεία «Fosun Industrial Holdings Limited» συνεχίζει να κατέχει εμμέσως ποσοστό  13,887%  επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας  (που αντιστοιχεί σε 9.296.758 μετοχές/δικαιώματα ψήφου) ενώ η εταιρίες «Pramerica-Fosun China Opportunity Fund L.P.» και Fosun Equity Investment Ltd. δεν κατέχουν πλέον καμία μετοχή/δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Η εταιρεία «Fosun International Limited» κατείχε άμεσα και έμμεσα μέσω θυγατρικών της εταιρειών και ελεγχόμενων οντοτήτων της ποσοστό 16,369% επί των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η μητρική εταιρεία των ελεγχόμενων οντοτήτων, εταιρεία «Fosun International Holdings Ltd» στην Εταιρεία, εξακολουθεί μετά την ανωτέρω συναλλαγή να παραμένει το ίδιο.

Πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου ή / και τα χρηματοπιστωτικά μέσα:

Name

% of voting rights if it equals or is higher than the notifiable threshold

% of voting rights through financial instruments if it equals or is higher than the notifiable threshold

Total of both if it equals or is higher than the notifiable threshold

Mr. Guo Guangchang

16,369%

n/a

16,369%

Fosun International Holdings Ltd.

16,369%

n/a

16,369%

Fosun Holdings Limited

16,369%

n/a

16,369%

Fosun International Limited

16,369%

n/a

16,369%

Fosun Industrial Holdings Limited

13,887%

n/a

13,887%

FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l.

10,001%

n/a

10,001%

FF Investment Luxembourg 2 S.à.r.l.

3,886%

n/a

3,886%

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3556/2007.

***ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: