Ανακοίνωση σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 (άρθρο 14, παρ. 3)

Η Εταιρεία υπό την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική, Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «FF GROUP» (εφεξής η «Εταιρεία») έχοντας λάβει σχετική γνωστοποίηση σύμφωνα με το Νόμο 3556/2007 από την Fosun International Limited στις 27.04.2018, δια της παρούσης ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από τη Fosun International Limited, ότι επήλθαν κάποιες αλλαγές σχετικά με την εσωτερική δομή της τελευταίας, ωστόσο η Fosun International Limited εξακολουθεί να κατέχει έμμεσα ακριβώς το ίδιο ποσοστό 13,886% στην Εταιρεία.

Συγκεκριμένα στις 24.04.2018 η εταιρεία με την επωνυμία Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A. (θυγατρική της Fosun International Limited) απέκτησε από τη Fosun Industrial Holdings Limited (100% θυγατρική της Fosun International Limited) το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της FF Investment Luxembourg 1 S.à.r.l, η οποία κατέχει άμεσα το 10,001 % των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρων: α) το ποσοστό που κατέχει έμμεσα η Fosun Industrial Holdings Limited έπεσε κάτω από το όριο του 5% (λαμβανομένου υπόψιν ότι η Fosun Industrial Holdings Limited εξακολουθεί να κατέχει άθικτο το έμμεσο ποσοστό της μέσω της  FF Investment Luxembourg 2 S.à.r.l, ήτοι 3, 886%)  και την ίδια στιγμή β) η Fidelidade- Companhia de Seguros S.A., ανήλθε του ορίου του 10%.

Εν όψει των ανωτέρω, η έμμεση συμμετοχή της Fosun International Limited στην Εταιρεία παραμένει ίδια, καθώς η Fosun International Limited ήδη κατείχε έμμεσα, πριν την ως άνω αναφερόμενη συναλλαγή, το συνολικό ποσοστό  του 13,886% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

Η Fosun International Limited είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χόνγκ Κόνγκ, ελεγχόμενη από τον βασικό μέτοχό της, τη Fosun Holdings Limited, η οποία συνιστά μια 100% θυγατρική της Fosun International Holdings Ltd.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου 3556/2007.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: