ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Άγιος Στέφανος, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική, Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βάσει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την JPMorgan Chase & Co. στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, γνωστοποιεί ότι έλαβε χώρα σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στις 21 Σεπτεμβρίου 2020.

H J.P.Morgan Securities plc (ελεγχόμενη εμμέσως από την JPMorgan Chase & Co.) αύξησε την άμεση συμμετοχή της πάνω από το όριο του 5% και, ειδικότερα, μετά την συναλλαγή η J.P.Morgan Securities plc κατέχει 6.537.230 μετοχές και 6.537.230 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,76% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς και 143.000 δικαιώματα ψήφου μέσω ενός χρηματοοικονομικού μέσου Right to Recall, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,21% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπώς, βάσει της ανωτέρω γνωστοποίησης, η εταιρεία JPMorgan Chase & Co. κατέχει έμμεσα ποσοστό 9,97% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ξεκινώντας από το απώτατο ελέγχον νομικό πρόσωπο:

 

 

Όνομα

% των δικαιωμάτων ψήφου εάν είναι ίσο ή υψηλότερο από το κοινο-ποιήσιμο όριο

% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματοοικονομικών μέσων εάν είναι ίσο ή υψηλότερο από το κοινοποιήσιμο όριο

Σύνολο και των δύο εάν είναι ίσο ή υψηλότερο από το κοινο-ποιήσιμο όριο

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

JPMorgan Chase Bank, National Association

 

 

 

J.P. Morgan International Finance Limited

 

 

 

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

 

 

 

J.P. Morgan Securities plc

9,76%

 

9,97%

 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: