ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Άγιος Στέφανος, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική, Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βάσει σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από την FMR LLC στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, γνωστοποιεί ότι έλαβε χώρα σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα, η “Fidelity Management & Research LLC” (εταιρεία ελεγχόμενη από την FMR LLC), η οποία κατείχε 6.694.812 μετοχές και 6.694.812 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 9,99% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου, μείωσε το ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρεία κάτω από το όριο του 5%.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και την υπ’ αριθμ. 1/434/3.7.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

***

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: