Ανακοίνωση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 14, παρ. 3 Ν. 3556/2007 περι σημαντικής μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου, και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που έλαβε η FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο "FOLLI-FOLLIE GROUP" την 2/01/2014, ότι την 31/12/2013 πραγματοποιήθηκε εξωχρηματιστηριακή (OTC) συναλλαγή μεταφοράς πακέτου μετοχών ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου εκδόσεως της FOLLI FOLLIE GROUP, σε εταιρεία συμφερόντων του ιδίου με την επωνυμία «Cordial Worldwide Limited», η οποία εδρεύει στα British Virgin Islands (B.V.I.) και της οποίας ο ίδιος κατέχει το 100% των μετοχών καθώς και τον έλεγχο. Ειδικότερα, το εν λόγω πακέτο μετοχών περιελάμβανε 2.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της FOLLI FOLLIE GROUP, με αξία απόκτησης 23,4 Ευρώ εκάστη.
Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής το ποσοστό άμεσης συμμετοχής της «Cordial Worldwide Limited” στην Folli Follie Group ανήλθε σε ποσοστό 5,3%. Σημειώνεται ότι  δεν μεταβάλλεται o συνολικός αριθμός μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου στην Folli Follie Group, απλά μέρος αυτών κατέχονται πλέον από τον κ. Δημήτριο Κουτσολιούτσο έμμεσα μέσω της ανωτέρω εταιρείας.
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: