ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται από την εταιρία “Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία” ότι η από 20-6-2014 Γενική Συνέλευση των μετόχων της


Α) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 50.211.157,50 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 50.211.157,50 Ευρώ και την ταυτόχρονη και ισόποση (κατά το ανωτέρω ποσό των 50.211.157,50 Ευρώ) μείωση αυτού.


Η αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 1,05 Ευρώ και ταυτόχρονη μείωση από 1,05 Ευρώ σε 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή.


Μετά την ως άνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 20.084.463 Ευρώ, διαιρούμενο σε 66.948.210 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ.


Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-3572 / 17-07-2014 (ΑΔΑ : 7Τ3ΚΦ-ΣΔΗ) απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της 24-7-2014 ενημερώθηκε για την αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,75 ανά μετοχή.


Κατόπιν των ανωτέρω, από την 23-9-2014 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου.


Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.


Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 25η Σεπτεμβρίου 2014. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 30/9/2014 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως:


1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.


2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην τράπεζα Πειραιώς εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.


3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ).


Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.


Με την πάροδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 29/9/2014, η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της εταιρίας, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 145 65 Άγιος Στέφανος, Αττικής.


Β) την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από Folli Follie Group σε FF Group. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ2-3572 / 17-07-2014 (ΑΔΑ : 7Τ3ΚΦ-ΣΔΗ), απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της 24/7/2014 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.


Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας, ορίζεται ότι από τις 29-7-2014 o διακριτικός τίτλος της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «FF Group» από «Folli Follie Group» (απόδοση τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα).


Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 6241000, κα. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: