Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2007

«Οικονομικά Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»

Αθήνα, 29 Μαΐου 2007.  Η Folli Follie ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2007 με την ολική ενοποίηση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) από τον Μάιο του 2006. Δεδομένης της ενοποίησης, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις σε επίπεδο έτους.
Σύμφωνα με τα σημαντικότερα σημεία των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, οι πωλήσεις παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση κατά 96,8% φθάνοντας τα
€121,6 εκατ., λόγω της δημιουργίας του νέου Ομίλου, ενώ το EBITDA αυξήθηκε κατά 61,0% στα € 33,8 εκατ. Επιπλέον, το καθαρό κέρδος παρουσιάζει μια σταθερή αύξηση, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επεκτατική στρατηγική του Ομίλου και τα αυξημένα κατά €5,5 εκατ. χρηματοοικονομικά έξοδα σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2006. Τέλος, σε σχέση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου
(ετήσια αποτελέσματα 2006), ο Όμιλος παρουσιάζει ένα μεικτό περιθώριο βελτιωμένο κατά 4,7%.
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ο νέος όμιλος παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση κύκλο εργασιών € 121,6 εκατ. έναντι € 61,8 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2006 και αυξήθηκε κατά 96,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 61,0% και ανήλθαν στα € 33,8 εκατ. από € 21,0 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 25,0 εκατ. σε σχέση με € 20,6 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2006 (+21,3%), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα € 18,3 εκατ. από 16,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 10,9%. 
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 17,4 εκατ. από € 16,5 εκατ. στο 2006 (+5,5%).Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα € 0,53 έναντι € 0,50, αύξηση 6 %.
Τα σημαντικότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων της Folli Follie
Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007, κύκλο εργασιών € 69,0 εκατ. έναντι € 61,8 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,6% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006. Σε συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι πωλήσεις θα είχαν αυξηθεί κατά 21% φθάνοντας τα € 74,7 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 15,7% και ανήλθαν στα € 24,3 εκατ. από € 21,0 εκατ.
Το μεικτό περιθώριο σημείωσε σταθερή αύξηση από 60,8% σε 62,7%, ενισχυμένο από ένα ευνοϊκό συνδυασμό πωλήσεων.
Καθαρά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή:
Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie στο πρώτο τρίμηνο του 2007 η Ιαπωνία σημείωσε το 17% των συνολικών πωλήσεων, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 53% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17%, η Ευρώπη κατέγραψε το 15%, μια αύξηση της τάξεως του 13%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 14%, αυξανόμενες κατά 17% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Αναλύοντας τις πωλήσεις ανά περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τις συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες, η Ιαπωνία θα έφθανε τα € 12,7 εκατ. των πωλήσεων αντί για €11,5 εκατ. (+10%), η Ασία θα έφθανε τα €40,5 εκατ. αντί για €37,0 εκατ. (+28%) και ο κλάδος του ταξιδιωτικού τουρισμού θα σημείωνε πωλήσεις €10,8 εκατ. αντί για € 9,8 εκατ. (+19%), σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2006.
Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος:
Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 60% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 34% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%.H Folli Follie, αμιγώς ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ με την επωνυμία Folli Follie. Σήμερα, η Folli Follie δραστηριοποιείται σε 24 χώρες, έχει πάνω από 340 σημεία πώλησης και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες, στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.

Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: