Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2006

«Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2006 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006. Η Folli Follie ανακοινώνει τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2006 με την ολική ενοποίηση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) από τον Μάιο του 2006. Δεδομένης της ενοποίησης, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις σε επίπεδο τριμήνου ή έτους.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 αυξήθηκε κατά 113% και ανήλθε στα €331,3 εκατ έναντι €155 εκατ για την ίδια περίοδο του 2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 92% και ανήλθαν στα €93,4 εκατ. από €48,7 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €85,5 εκατ. σε σχέση με €52,2 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2005 ( +63,8% ), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα €64,8 εκατ. από 42 εκατ., αύξηση 54,3%.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €52 εκατ. από €41,7 εκατ. στο 2005 (+24,7%).
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα €1,58 έναντι €1,27, αύξηση 24,4 %.
Να σημειωθεί ότι τα μεγέθη του Ομίλου Folli Follie δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, δεδομένης της ολικής ενοποίησης των ΚΑΕ στον Όμιλο της Folli Follie από τον Μάιο του 2006.
Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε κύκλο εργασιών €176,8 εκατ. έναντι €155 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων θα ανέρχονταν σε €51,2 εκ. έναντι €42 εκ. το 2005 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 21,9 %. Τα ενοποιημένα κέρδη μετάφόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας θα διαμορφώνονταν σε €51,8 εκατ. από €41,7 εκατ. στο 2005 (+24,2%).
Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie η Ιαπωνία σημείωσε το 18%, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 50%, η Ευρώπη το 18%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 14%. Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 62% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 32% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%.
H Folli Follie, αμιγώς ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ με την επωνυμία Folli Follie. Σήμερα, η Folli Follie δραστηριοποιείται σε 23 χώρες, έχει πάνω από 300 σημεία πώλησης και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες, στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.

Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: