Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2005

«Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2005 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2005. Η Folli Follie ανακοινώνει τα οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2005.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 ανήλθε στα €155 εκατ., έναντι €134,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τα κέρδη ανήλθαν στα €52,2 εκατ. έναντι €52 εκατ. κατά το 2004, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €48,6 εκατ. έναντι €45,5 εκατ. για το πρώτο εννεάμηνο του 2004, μέγεθος που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 7%.
Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το περιθώριο διαμορφώθηκε στα 31,4% έναντι 33,8% του έτους 2004.
Τα κέρδη ανά μετοχή ήταν στο €1,27 έναντι €1,32 κατά την ίδια περίοδο του 2004, μειωμένα κατά 4%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €42 εκατ. μειωμένα κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2004, που ήταν στα €43,9 εκατ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περσινής περιόδου, λόγω της μη ενοποίησης της εταιρίας ΕΥΣΗΜΟΝ στα ΚΑΕ, καθώς και του αυξημένου φορολογικού
συντελεστή του 2005 σε σχέση με εκείνον του 2004.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για το πρώτο εννεάμηνο του 2005, η Folli Follie ΑΒΕΕ παρουσίασε κύκλο εργασιών €27,5 εκατ. έναντι €25,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2004, παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €14,1 εκατ., έναντι €12 εκάτ. κατά το 2004, σημειώνοντας αύξηση 17%.
Αναλύοντας γεωγραφικά την κατανομή των πωλήσεων, η Ιαπωνία σημείωσε το 19%, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 48%, η Ευρώπη το 19%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 14%. Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 64% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 30% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%.
H Folli Follie, αμιγώς ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ με την επωνυμία Folli Follie. Σήμερα, η Folli Follie δραστηριοποιείται σε 20 χώρες, έχει περίπου 300 σημεία πώλησης και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες, στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.


Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: