Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2006

«Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2006 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»


Αθήνα, 29 Μαΐου 2006.  Στο πρώτο τρίμηνο του 2006 τα συνολικά μεγέθη της Folli Follie σημείωσαν υψηλές επιδόσεις, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα €0,50 έναντι €0,47 κατά την ίδια περίοδο του 2005, αυξημένα κατά 6%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €16,5 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2005, που έφθαναν τα €15,6 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι παρά το γεγονός ότι στα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2005 είχε σημειωθεί αύξηση που υπερέβαινε το 40%, τα φετινά στοιχεία είναι παρόλα αυτά ενισχυμένα.
Ειδικότερα, σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Μαρτίου 2006 ανήλθε στα €61,8 εκατ., έναντι €53,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τα κέρδη ανήλθαν στα €20,6 εκατ. έναντι €19,8 εκατ. κατά το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4%.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα €21 εκατ. έναντι €20,2 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2005, αυξημένα κατά 4%.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2006, η Folli Follie ΑΒΕΕ
παρουσίασε κύκλο εργασιών €10,2 εκατ. έναντι €11,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2005, παρουσιάζοντας πτώση 12%. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα €2,6 εκατ. έναντι €5 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2005, μειωμένα κατά 48%.
Αναλύοντας γεωγραφικά την κατανομή των πωλήσεων, η Ιαπωνία σημείωσε το 19%, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 51%, η Ευρώπη το 15%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 15%. Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 63% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 31% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%.Σημειώνεται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου 2006.
H Folli Follie, αμιγώς ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ με την επωνυμία Folli Follie. Σήμερα, η Folli Follie δραστηριοποιείται σε 22 χώρες, έχει πάνω από 300 σημεία πώλησης και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες, στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.

Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: