Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»
Folli Follie στο πρώτο εξάμηνο του 2007:
-Βελτιωμένες πωλήσεις Ομίλου κατά 61,8%
-Βελτίωση των πωλήσεων της Folli Follie (stand alone) κατά 13% και σε συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά 22%
-Αύξηση του καθαρού κέρδους του Ομίλου κατά 14% στα 39 εκατομμύρια ευρώ
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007. Η Folli Follie ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2007 με την ολική ενοποίηση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) για περίοδο έξι μηνών. Οσο αφορά την ενοποίηση, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις σε επίπεδο εξαμήνου δεδομένου ότι τα αποτελέσματα του 2006 περιελάμβαναν την ενοποίηση των ΚΑΕ για περίοδο 2 μηνών.
Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007 ο όμιλος παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση κύκλο εργασιών € 270,7 εκατ. έναντι € 167,3 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2006, δηλαδή αυξήση κατά 61,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 42,2% και ανήλθαν στα € 72,8 εκατ. από € 51,2 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα € 60,7 εκατ. σε σχέση με € 50,6 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2006 (+20,0%), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα € 45,9 εκατ. από 39,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 17,1% παρά τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2006 και λαμβάνοντας υπόψη τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην εξαγορά της Links of London τον Ιούλιο του 2006.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 39,1 εκατ. από € 34,3 εκατ. το 2006 (+14,0%).
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα € 1,19 έναντι € 1,04, αύξηση 14,4 %.
Τα σημαντικότερα στοιχεία των αποτελεσμάτων της Folli Follie
Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007, κύκλο εργασιών € 134,9 εκατ. έναντι € 119,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,1%. Σε συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι πωλήσεις θα είχαν αυξηθεί κατά 22%.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 26,8% και ανήλθαν στα € 46,3 εκατ. από € 36,5 εκατ.
Το μεικτό περιθώριο σημείωσε σταθερή αύξηση από 58,9% σε 61,7%, ενισχυμένο από ένα ευνοϊκό συνδυασμό πωλήσεων.
Καθαρά κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή Folli Follie (stand alone):
Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie στο πρώτο εξάμηνο του 2007 η Ιαπωνία σημείωσε το 15% των συνολικών πωλήσεων, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 55% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17%, η Ευρώπη κατέγραψε το 16%, μια αύξηση της τάξεως του 14%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 14%, αυξανόμενες κατά 16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Αναλύοντας τις πωλήσεις ανά περιοχή και λαμβάνοντας υπόψη τις συγκρίσιμες συναλλαγματικές ισοτιμίες, η Ιαπωνία θα έφθανε τα € 22,4 εκατ. των πωλήσεων αντί για € 19,6 εκατ. (+10%), η Ασία θα έφθανε τα € 81,1 εκατ. αντί για € 75,1 εκατ. (+26%) και ο κλάδος του ταξιδιωτικού τουρισμού θα σημείωνε πωλήσεις €20,5 εκατ. αντί για € 19,0 εκατ. (+25%), σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2006.
Πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος:
Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 60% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 34% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%.
H Folli Follie, αμιγώς ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ με την επωνυμία Folli Follie. Σήμερα, η Folli Follie δραστηριοποιείται σε 24 χώρες, έχει πάνω από 340 σημεία πώλησης και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες, στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.

Διαβάστε το δελτίο τύπου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: