Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2006

«Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2006 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006. Η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων του Α’ εξαμήνου του 2006 σηματοδοτεί την αρχή της νέας εποχής για τον Όμιλο Folli Follie μετά την αύξηση της συμμετοχής του στα ΚΑΕ.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 30
Ιουνίου 2006 αυξήθηκε κατά 66% και ανήλθε στα €167,3 εκατ έναντι €100,7 εκατ για την ίδια περίοδο του 2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 41,8% και ανήλθαν στα €51,2 εκατ απο €36,1 εκατ. Τα κέρδη πρό φόρων διαμορφώθηκαν στα €50,6 εκατ σε σχέση με €36,7 εκατ για την ίδια περίοδο του 2005 ( +37,8% ), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα €39,2 εκατ απο 29,1 εκατ , αύξηση 34,7%.
Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα €1,04 έναντι €0,89, αύξηση 16,9%.
Να σημειωθεί ότι τα μεγέθη του Ομίλου Folli Follie δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, δεδομένης της ολικής ενοποίησης των ΚΑΕ στον Όμιλο της Folli Follie από τον Μάιο του 2006.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2006, η Folli Follie ΑΒΕΕ παρουσίασε κύκλο εργασιών €17,1 εκατ. έναντι €19,2 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2005, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,9%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €19,9 εκ. έναντι €13,5 εκ. το 2005 σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 47,4%.
Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie η Ιαπωνία σημείωσε το 16,9%, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 53,6%, η Ευρώπη το 15,6%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το13,7%. Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 64% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 30% και τα υπόλοιπα αξεσουάρ το 6%.
H Folli Follie, αμιγώς ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει κοσμήματα,
ρολόγια και αξεσουάρ με την επωνυμία Folli Follie. Σήμερα, η Folli Follie δραστηριοποιείται σε 23 χώρες, έχει πάνω από 300 σημεία πώλησης και συνεχίζει να
επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες, στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.

Διαβάστε το δελτίο τύπου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: