Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2006

«Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2006 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)»
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007.  Η Folli Follie ανακοινώνει τα ετήσια αποτελέσματα 2006
με την ολική ενοποίηση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) από τον Μάιο του 2006. Δεδομένης της ενοποίησης, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις σε επίπεδο τριμήνου ή έτους.
Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 αυξήθηκε κατά 117,4% και ανήλθε στα €484,4 εκατ. έναντι €222,8 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 79,5% και ανήλθαν στα €121,2 εκατ. από €67,5 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €106,0 εκατ. σε σχέση με €70,0 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2005 ( +51,4% ), τα δε καθαρά κέρδη μετά φόρων στα €81,7 εκατ. από 56,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 44,3%.
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €65,2 εκατ. από €55,4 εκατ. στο 2005 (+17,7%). Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα €1,98 έναντι €1,68, αύξηση 17,8 %.
Για λόγους συγκρισιμότητας εάν η ενοποίηση των ΚΑΕ είχε γίνει με τη μέθοδο καθαρής θέσης, ο Όμιλος Folli Follie θα παρουσίαζε κύκλο εργασιών €247,8 εκατ. έναντι €222,8 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,2%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων θα ανέρχονταν σε €65,7 εκατ. έναντι €56,6 εκατ. το 2005 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 16%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας θα διαμορφώνονταν σε €65,7 εκατ. από €55,4 εκατ. στο 2005 (+18,6 %)Αναλύοντας μεμονωμένα τη γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων της Folli Follie η Ιαπωνία σημείωσε το 21%, η υπόλοιπη Ασία κατέγραψε το 43%, η Ευρώπη το 21%, και οι πωλήσεις στα Duty Free αεροδρομίων και αεροπορικών γραμμών το 15%.
Σύμφωνα με την κατανομή των πωλήσεων κατά είδος, τα κοσμήματα αντιπροσωπεύουν το 61% των πωλήσεων, τα ρολόγια το 33% και τα υπόλοιπα
αξεσουάρ το 6%.
H Folli Follie, αμιγώς ελληνική εταιρεία, σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ με την επωνυμία Folli Follie. Σήμερα, η Folli Follie δραστηριοποιείται σε 24 χώρες, έχει πάνω από 330 σημεία πώλησης και συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες, στρατηγικής σημασίας αγορές, ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύει την παρουσία της στις ήδη υπάρχουσες.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: