Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών

Την 4η Ιουλίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. με δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP,  αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε σύμφωνα με την από 24 Ιουνίου 2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει. 
Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρεία να προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της εντός του χρονικού διαστήματος 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2013 μέχρι, κατ’ ανώτατο όριο, 5.696.750 μετοχών. Ειδικότερα, κατά το χρόνο λήψης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, μπορούν να αγορασθούν 5.696.750 μετοχές της Εταιρείας κατ’ ανώτατο όριο, ποσό μετοχών οι οποίες αθροιζόμενες με τις 362.071 ίδιες μετοχές που είχε ήδη στην κατοχή της η Εταιρεία κατά το χρόνο λήψεως της πιο πάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δεν υπερβαίνουν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την από 24-6-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η κατώτατη τιμή αγοράς είναι πέντε ευρώ (€5) ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς είναι είκοσι πέντε ευρώ (€25) ανά μετοχή.
Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων.
Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: