Ανακοίνωση απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών

Την 27η Ιανουαρίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie AEBTE με δ.τ. “FOLLI FOLLIE GROUP”, αποφάσισε την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε σύμφωνα με την από 14 Ιουνίου 2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει. 


Συνεπεία των ανωτέρω, η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών της εντός του χρονικού διαστήματος 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 14η Ιουνίου 2015 μέχρι, κατ' ανώτατο όριο, 6.694.821 (1/10) μετοχών. Ειδικότερα, κατά το χρόνο λήψης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, μπορούν να αγορασθούν 6.694.821 μετοχές της Εταιρείας κατ' ανώτατο όριο.


Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίθηκε με την από 14-6-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η κατώτατη τιμή αγοράς είναι  τέσσερα ευρώ (€4) ανά μετοχή και η ανώτατη τιμή αγοράς είναι είκοσι πέντε ευρώ (€25) ανά μετοχή. 


Επισημαίνεται στο επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η υλοποίηση ενός εγκεκριμένου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι υποχρεωτική. Επομένως, η Εταιρεία δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μην υλοποιήσει το πρόγραμμα ή να προβεί σε αγορά μικρότερου αριθμού μετοχών από το ανώτατο όριο που ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η υλοποίηση του προγράμματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες όπως είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη άλλων επενδυτικών ευκαιριών και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων. 


Τέλος, η Εταιρεία δηλώνει ότι προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ: